Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7864 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 25 af 11/02/1871 - Gældende
Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1)
Statsministeriet
LBK nr 564 af 28/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
Justitsministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 157 af 22/12/1876 - Gældende
Lov om Opfiskning af Ankere, Ankertouge, og andet Skibsredskab m.m. (* 1).
Justitsministeriet
LBK nr 767 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 272 af 02/05/1990 - Gældende
Lov om handelsagenter og handelsrejsende
(Handelsagentloven)

Justitsministeriet
LBK nr 710 af 20/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)

(Virksomhedsoverdragelsesloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 86 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
LBK nr 1148 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)

Kirkeministeriet
LOV nr 137 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
Statsministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 573 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde
(Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning)

Erhvervsministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1661 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af veksellov
(Vekselloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 140 af 17/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om køb
(Købeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LBK nr 10 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om plantenyheder
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 264 af 07/05/1998 - Gældende
Lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 658 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1143 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 412 af 29/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 31 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 558 af 25/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af checklov
(Checkloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 706 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
(Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 119 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
FOR nr 18026 af 08/07/1840 - Gældende
F. for Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Bornholm, ang. Amtstue-Oppebørselerne og de Oppebørseler i Kjøbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der på Landet vedkomme Amtstuerne, m.v. (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 777 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
(Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 90 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 539 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1017 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)
(Fusionsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 1100 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Nederlandene
Skatteministeriet
LBK nr 995 af 14/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 246 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>