Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7866 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
KEN nr 9745 af 30/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etmisk oprindelse - hudfarve - race - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10859 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-15 om kontant tilskud - hjælpere i hjemmet - overvågning - udmåling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 SF.L L 104 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) - L 104
Finansministeriet
2009/1 SF.L L 99 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. januar 2010) - L 99
Finansministeriet
KEN nr 7020 af 08/12/1992 - Gældende
Venusmuslinger/DSP
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10682 af 17/11/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10209 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med et andet præparat end det, der var motiveret for
Sundheds- og Ældreministeriet
2011/1 BTB 37 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at det altid kan betale sig at arbejde
Folketinget
KEN nr 15053 af 11/06/1997 - Gældende
Ikke grundlag for omgående iværksættelse
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg med henblik på forbedring af de økonomiske modeller
Folketinget
1989/1 LSF 93 - Gældende
1989 LSF 93 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LIGEBEHANDLING AF MÆND OG KVINDER MED HENSYN TIL BESKÆFTIGELSE OG BARSELORLOV M.V.
Folketinget
2009/1 BSF 173 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg til udarbejdelse af en officiel dansk fattigdomsgrænse
Folketinget
2017/1 BSF 93 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav
Folketinget
DOM nr 19455 af 02/09/1993 - Gældende
Arbejdsskade - erstatning uden for kontraktforhold (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 9070 af 17/07/1985 - Gældende
Borgmesterens kompetence til at træffe afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10216 af 07/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-579
Justitsministeriet
KEN nr 9150 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00196
Justitsministeriet
2015/1 LSF 64 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Skatteministeriet
KEN nr 9828 af 29/06/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at standse arbejdet på fladt tag til effektiv sikring mod nedstyrtning er etableret samt tilstrækkelig høring af virksomheden
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 BTL 256 - Gældende
1996 BTL 256 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSAFGIFTSLOVEN (FORHØJELSE AF TINGLYSNINGSAFGIFTEN) NR L 256 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2015/1 BTL 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.)
Folketinget
AFG nr 9331 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Skade forvoldt af mekaniker er ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1
Skatteministeriet
2004/2 LSF 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel)

Justitsministeriet
SKR nr 3679 af 21/11/1986 - Gældende
Skrivelse til arbejdsformidlingskontorerne ang. Bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier i arbejdsformidlingskontorerne uden for København.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10339 af 16/12/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00723
Justitsministeriet
2003/1 TBL 126 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven
(Forenklinger m.v.)

Folketinget
AFG nr 9693 af 19/06/2007 - Gældende
Kapitalindskud i italiensk selskab anskaffelsessum for aktier
Skatteministeriet
KEN nr 16909 af 25/04/1984 - Gældende
Ophavsret
Kulturministeriet
BKI nr 17 af 09/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af anden valgfri protokol af 15. december 1989 til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf
Udenrigsministeriet
KOM nr 19355 af 31/05/1998 - Gældende
Reelt enlig? Af fuldmægtig Carsten Lærkholm (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3966 af 25/05/1994 - Gældende
Bod 3.2.2. Eksklusivaftale, Kollektiv overenskomst 3. Underbetaling.(* 1)(* 2) Spørgsmål om betaling for arbejde, der er omfattet af to overenskomster med forskellige fagforbund. Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Byggeriets Arbejdsgivere for Welløv & Ottesen A/S, Randers (advokat Merete Preisler). Dommere: Brink, Arnold Hansen, Otto Hansen, Poul Flemming Hansen, Thorkil E. Jensen, Kiil (retsformand) og Mads Kofod.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10067 af 13/07/1993 - Gældende
Patentansøgning afslået, da opfindelsen ikke var ny. Dissens.
Erhvervsministeriet
KEN nr 11089 af 28/06/1988 - Gældende
Samvær. Påstand om bortførelsesrisiko, pasdeponering.
Justitsministeriet
2007/1 BSF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter
Folketinget
UDT nr 9564 af 31/08/2005 - Gældende
Dansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst Hviderusland (Belarus) anser sig alligevel for omfattet
Skatteministeriet
KEN nr 9781 af 15/07/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-14-99 om opfølgning - skønsmæssig afgørelse - forlængelse af dagpengeperioden - revalidering - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10106 af 16/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-17 om magtanvendelse - personkreds - optagelse i særligt botilbud - informeret samtykke
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11076 af 16/10/1985 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. Opfostring.
Børne- og Socialministeriet
1989/1 LSF 49 - Gældende
1989 LSF 49 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (UAGTSOMT MANDDRAB OG LEGEMSBESKADIGELSE I FORBINDELSE MED SPIRITUSINDTAGELSE)
Folketinget
2012/1 LSF 63 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven
(Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 10008 af 27/09/1985 - Gældende
Varmeveksler adskilte sig ikke væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9314 af 08/06/2009 - Gældende
Afgørelse af klage – ernæringsanprisninger og efterfølgende skriftlige indskærpelser i kontrolrapport
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 11041 af 20/02/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - sædelighedssager - straffelovens § 219 (* 1)
Justitsministeriet
AFG nr 10007 af 01/01/1994 - Gældende
Inkonvertible lån Flytning af lån Realkredit (* 1)
Erhvervsministeriet
2000/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod indbrudskriminalitet
Folketinget
KEN nr 10036 af 24/08/1990 - Gældende
Ønske om ændring i patentansøgnings basisdokumenter ikke imødekommet.
Erhvervsministeriet
FOU nr 1986.90 - Gældende
Aktindsigt i udtalelser, som biskopperne afgiver til brug for besvarelse af spørgsmål af generel karakter
Folketinget
KEN nr 11210 af 23/11/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - ægtemand og moder dræbt - tilståelse(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11145 af 14/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11235 af 26/10/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Opfostring.
Børne- og Socialministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>