Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7864 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 712 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 616 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 118 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 9427 af 04/07/2006 - Gældende
Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørsels-dæmpere i åbent land
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 443 af 22/06/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om navne
(Navnebekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 590 af 30/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 557 af 17/12/1969 - Gældende
Ændring af vejledning for pantefogeder.
Justitsministeriet
BEK nr 208 af 09/07/1932 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Vægtangivelse paa tungt Gods.
Erhvervsministeriet
BEK nr 426 af 22/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1011 af 11/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af amtsrådets opgørelse til brug for beregning af refusion til forberedende voksenundervisning (FVU-revisionsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 352 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1394 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 428 af 07/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af oliejournal
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 27 af 11/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra Beskæftigelsespolitisk pulje til forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 405 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
(Mediebekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 638 af 11/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324
Justitsministeriet
BEK nr 288 af 12/11/1932 - Gældende
Bekendtgørelse om Forvaring af Ydelser, der er deponeret i Henhold til Lov Nr. 29 af 16. Februar 1932.
Justitsministeriet
BEK nr 850 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1462 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 227 af 14/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 205 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1782 af 27/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1746 af 19/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1597 af 17/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1674 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2013 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 407 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.
Udenrigsministeriet
BEK nr 1115 af 21/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 657 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>