Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7856 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 658 af 11/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1233 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1035 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2009 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1399 af 14/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af tilskud til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 199 af 28/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 260 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
(Genordinationslisten)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1183 af 14/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 17059 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
(BL 3-36, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 946 af 07/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Skibsfartsnævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 9507 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(3) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1289 af 08/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af jordfordelingslovens bestemmelser om statens forkøbsret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17065 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 51 af 26/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud m.v. til landsdækkende oplysningsforbund m.fl., der får tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål
Kulturministeriet
BEK nr 1301 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9203 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(3) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1441 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 18 af 08/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 16 af 11/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF)

Kulturministeriet
BEK nr 17380 af 01/09/1987 - Gældende
Bestemmelser om nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer
(BL 1-23, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 61 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 755 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 276 af 21/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (Værkpuljen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 325 af 07/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1257 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
(Landdronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1276 af 31/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 999 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
Undervisningsministeriet
BEK nr 739 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 347 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 444 af 06/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 867 af 11/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 909 af 23/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 1065 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks om revision af producentorganisationernes interventionsregnskaber m.m.
Udenrigsministeriet
BEK nr 394 af 24/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 1074 af 07/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.
Kulturministeriet
BEK nr 988 af 06/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om detentionsanbringelse
Justitsministeriet
BEK nr 299 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.
(Forældreansvarsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 925 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1479 af 22/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1508 af 11/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler
Kulturministeriet
BEK nr 631 af 02/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 287 af 21/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetaling af ydelser i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser (Kursusgodtgørelsesområdet)
Undervisningsministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 16/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 933 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen
Miljø- og Fødevareministeriet
AND nr 135 af 01/07/1895 - Gældende
Anordning angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde
Justitsministeriet
BEK nr 1594 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget
Kulturministeriet
BEK nr 524 af 14/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen
Erhvervsministeriet
BEK nr 188 af 21/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>