Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modsat  fandt 7863 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: modtag , modsæt , modist ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.)

Folketinget
2008/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.)

Justitsministeriet
2008/1 SF.L L 107 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. januar 2009) - L 107
Justitsministeriet
KEN nr 9595 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10098 af 03/12/1993 - Gældende
Opfindelse og de foranstaltninger, den omfattede, ikke anset som ny i forhold til, hvad der allerede var på markedet ved ansøgningens indlevering.
Erhvervsministeriet
2009/1 BSF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder
Folketinget
2013/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 9711 af 17/05/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse af 17.05.1994 om indhentelse af udtalelser fra Arbejdsskadestyrelsen i sager, der vedrører umyndige
Justitsministeriet
KEN nr 10118 af 20/12/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-417
Justitsministeriet
KEN nr 9398 af 21/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10052 af 31/05/1995 - Gældende
Patentdirektoratet afslog en ansøgning om patent på anordning ved en afløbsbrønd samt fremgangsmåde ved støbning af en sådan brønd eller en bundsektion til en sådan brønd. Afslaget stadfæstet af Patentankenævnet.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10771 af 01/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10667 af 01/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10668 af 21/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9966 af 25/06/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om forskellige priser - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BRB 65 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder
Folketinget
KEN nr 11031 af 05/09/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - datter og udenforstående dræbt(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 10307 af 27/04/2005 - Gældende
Tvangsfiksering på grund af farlighed godkendt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9202 af 27/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01088/1
Justitsministeriet
KEN nr 18834 af 07/12/1987 - Gældende
Tilflyttere, skatteberegning.. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 10558 af 23/06/2015 - Gældende
Ventilation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10022 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 108 af 11/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af anden tillægsprotokol af 17. marts 1978 til den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10023 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10030 af 16/03/1993 - Gældende
'Fremgangsmåde til udlægning af rør på havbunden' adskilte sig ikke væsentligt fra kendt teknik
Erhvervsministeriet
KEN nr 10483 af 20/08/2006 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med en anden form for præparat (depot), end det, der var motiveret for (tablet)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9518 af 13/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. december 2002 vedr. Pantebrev ikke anset for fult og korrekt afgiftsberettiget efter stempelloven senest 31. december 1999
Skatteministeriet
KEN nr 10006 af 10/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-16 om samvær - midlertidig afgørelse - kontaktbevarende samvær - standardiseret minimumssamvær
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1988/1 LSF 237 - Gældende
1988 LSF 237 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF BENZIN (NEDSÆTTELSE AF DE SAMLEDE AFGIFTER PÅ BENZIN MED 1 KR. PR. LITER)
Folketinget
CIR nr 10045 af 16/09/1985 - Gældende
Patentering af kemiske forbindelser, som er mellemprodukter (* 1)
Erhvervsministeriet
1998/1 TBL 157 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme
Folketinget
2007/2 SF.L L 54 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. januar 2008) - L 54
Finansministeriet
FOU nr 2008.226 - Gældende
Afslag på aktindsigt i internationale mødedokumenter. Meraktindsigt. Undtagelse fra aktindsigt sammenfaldende med tavshedspligten. Forbehold for diskretion
Folketinget
UDT nr 4040 af 12/10/1979 - Gældende
Om vejbredde ifølge matrikelkortet omfatter rabatter, skråniger m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 15046 af 11/12/1996 - Gældende
Underkendelse af tvangsfiksering
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9029 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-80
Justitsministeriet
2006/1 SF. L 116 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. januar 2007) - L 116
Finansministeriet
KEN nr 10325 af 15/01/2007 - Gældende
Værge frataget værgebeskikkelse grundet manglende regnskabsaflæggelse.
Justitsministeriet
KEN nr 10747 af 27/11/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9311 af 19/06/2003 - Gældende
Guideline for administration af momslovens bestemmelser om elektroniske ydelser
Skatteministeriet
KEN nr 17150 af 28/02/1991 - Gældende
Overtagelse vejadgang
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2013/1 BTB 96 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere
Folketinget
1992/1 LSF 110 - Gældende
1992 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (UAGTSOMT MANDDRAB OG LEGEMSBESKADIGELSE I FORBINDELSE MED SPIRITUSINDTAGELSE).
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>