Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på modtag  fandt 63048 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1531 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
LOV nr 717 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1425 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 300 af 22/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1487 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 267 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
(Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1610 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love
(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 603 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler
(Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indløser for at modtage et betalingsmiddel med chip. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr af bruger, når denne benytter et betalingsmiddel i den fysiske handel)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1376 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1554 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1017 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)
(Fusionsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 551 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 894 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 287 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1000 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 973 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)
(Partistøtteloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 981 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 331 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 174 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om kontantydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1532 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
(Udlodningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LOV nr 304 af 02/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1262 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)
Erhvervsministeriet
LOV nr 479 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1047 af 28/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Sygedagpengeloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LBK nr 139 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)
(Partiregnskabsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1120 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om delpension
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 625 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 497 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 327 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1526 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 85 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
LOV nr 1364 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love
(Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 598 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Undervisningsministeriet
LOV nr 252 af 12/06/1975 - Gældende
Lov om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager.
Justitsministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 418 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. med flere love
(Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>