Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på motiveret ansøgning  fandt 1555 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 634 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1016 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
(Procedurebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 809 af 04/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1220 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 991 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 855 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)
(Løsladelsesbkendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 118 af 27/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 18 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 152 af 07/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1162 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud
Undervisningsministeriet
BEK nr 1337 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 913 af 19/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1176 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 522 af 18/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 495 af 29/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
Kulturministeriet
BEK nr 101 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger
Undervisningsministeriet
BEK nr 1227 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1222 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godskørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 107 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 354 af 07/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 140 af 10/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler
Kulturministeriet
BEK nr 911 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1766 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1270 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1285 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 9822 af 25/08/2017 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9002 af 03/01/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9133 af 20/02/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9018 af 12/01/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.)
Børne- og Socialministeriet
2000/1 BSF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udlevering af grundloven til personer, der opnår eller har udsigt til at opnå stemmeret til Folketinget, og om anerkendelse af grundlovens værdier ved ansøgning om erhvervelse af dansk indfødsret
Folketinget
KEN nr 10870 af 30/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om omkostningsgodtgørelse
Skatteministeriet
VEJ nr 9074 af 08/02/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9352 af 12/04/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (§ 15.75.18.60.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9216 af 07/03/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug (§ 15.75.24.10.)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9877 af 02/05/2005 - Gældende
Efterlønsbevis, gyldighedsdato, ansøgning, kassens vejledning i 1999
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9210 af 04/04/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning
Børne- og Socialministeriet
2000/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udlevering af grundloven til personer, der opnår eller har udsigt til at opnå stemmeret til Folketinget, og om anerkendelse af grundlovens værdier ved ansøgning om erhvervelse af dansk indfødsret.
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>