Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på motiveret ansøgning  fandt 1556 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
FOU nr 2013.0026 - Gældende
2013-26.Uberettiget afslag efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, på aktindsigt i prisoplæg fra et teleselskab
Folketinget
CIS nr 9028 af 23/01/2006 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende politiets relationer til ofre for forbrydelser og ulykker og deres pårørende
Til anklagemyndigheden og politiet

(Ofre for forbrydelser)

Justitsministeriet
1996/1 LSF 190 - Gældende
1996 LSF 190 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN(OPTAGELSE AF FINGERAFTRYK OG PERSONFOTOGRAFI, FORANSTALTNINGER OVER FOR UDLÆNDINGE, DER IKKE MEDVIRKER TIL UDSENDELSE M.V., OG FORANSTALTNINGER OVER FOR DEN, DER MEDVIRKER TIL, AT EN UDLÆNDING OPNÅR OPHOLDSTILLADELSE VED SVIG, M.V.)
Folketinget
1995/1 BSF 12 - Gældende
1995 BSF 12 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF EN UDDANNELSESORIENTERET UNGDOMSGARANTI
Folketinget
KEN nr 10025 af 08/11/1993 - Gældende
En virksomheds betaling af månedlige beløb til tidligere ansatte og enker efter ansatte anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9752 af 04/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - er handicap - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1994/1 BTL 194 - Gældende
1994 BTL 194 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN (EFFEKTIVISERING AF ASYLSAGSBEHANDLINGEN I FLYGTNINGENÆVNET, RÅDGIVNING AF ASYLANSØGERE, OVERFØRSEL AF OPGAVEN MED AT AFHØRE ASYLANSØGERE FRA POLITIET TIL DIREKTORATET FOR UDLÆNDINGE, OPTAGELSE AF FINGERAFTRYK AF ASYLANSØGERE M.V.) NR L 194 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse og i hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
1998/1 LSF 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljøministeriet
1997/2 LSF 18 - Gældende
1997 LSF 18 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE(* 1) (TILSKUD TIL RENERE PRODUKTER M.V.)
Folketinget
2011/1 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg
(Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.)

Justitsministeriet
2004/2 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom
(Bedre og billigere bolighandel)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2014/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie
(Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler)
Sundheds- og Ældreministeriet
2011/1 BTL 104 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.)

Folketinget
2011/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven
(Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse, refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11032 af 18/11/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målervejledningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1985/1 LSF 230 - Gældende
1985 LSF 230 FORSLAG TIL LOV OM GENSPLEJSNING M.V. VEDRØRENDE JORDBRUGSPRODUKTION M.V.
Folketinget
1989/1 LSF 236 - Gældende
1989 LSF 236 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF REALKREDITLOV OG LOV OM STEMPELAFGIFT M.V. (FORANSTALTNINGER TIL IMØDEGÅELSE AF TVANGSAUKTIONER SAMT TIL STIMULERING AF OMSÆTNINGEN AF EJERBOLIGER)
Folketinget
1989/1 LSF 65 - Gældende
1989 LSF 65 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REALKREDITINSTITUTTER, LOV OM INDEKSREGULEREDE REALKREDITLÅN OG LOV OM REALKREDITLIGNENDE LÅN OG ANDELSBOLIGLÅN M.V. (ADGANG TIL AT INDFRI REALKREDITLÅN, PENSIONSKASSELÅN OG REALKREDITLIGNENDE LÅN I TVANGSAUKTIONSTRUEDE EJENDOMME)
Folketinget
FOU nr 2009.1901 - Gældende
2009 19-1. Aktindsigt i ministers kalender
Folketinget
1985/1 LSF 164 - Gældende
1985 LSF 164 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ADOPTIONSLOVEN OG INDFØDSRETSLOVEN (FORMIDLING AF ADOPTION M.V.)
Folketinget
BKI nr 32 af 15/06/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af de paa den internationale Sundhedskonference i New York i Sommeren 1946 vedtagne Statutter for Verdens-Sundhedsorganisationen og den paa samme Konference indgaaede Aftale angaaende Oprettelse af en Interimskommission for Verdens-Sundhedsorganisationen. (* 2)
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Designlov
Erhvervsministeriet
1998/1 LSF 62 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
STV nr 20061 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT K - ARBEJDSGIVERKONTROL
Skatteministeriet
FOU nr 1980.345 - Gældende
Forældrebetaling til folkeskoleelevers deltagelse i skolerejser m. v.
Folketinget
KEN nr 9934 af 14/12/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-207
Justitsministeriet
1995/1 LSF 200 - Gældende
1995 LSF 200 FORSLAG TIL LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V.
Folketinget
FOU nr 1982.58 - Gældende
Ændring af enkepensionsret ved aftale mellem parterne
Folketinget
2013/1 LSV 195 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)

Folketinget
2012/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)

Miljøministeriet
UDT nr 12522 af 31/08/2001 - Gældende
Udtalelse om en kommunes adgang til at opkøbe fast ejendom med henblik på videresalg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10942 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00827
Justitsministeriet
2018/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.)
Børne- og Socialministeriet
1995/1 LSF 151 - Gældende
1995 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SKOVLOVEN
Folketinget
2006/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven samt forskellige andre love
(Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
BKI nr 18 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret)
Udenrigsministeriet
FOU nr 2006.529 - Gældende
Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Folketinget
2002/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om etnisk ligebehandling
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
EDP nr 2003.794 - Gældende
Rapport om ombudsmandens undersøgelse af 75 revalideringssager fra 5 kommuner
Folketinget
ISP nr 2003.1081 - Gældende
Inspektion af Kerteminde Kommune
Folketinget
CIR nr 54 af 19/03/1987 - Gældende
Cirkulære om lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 LSF 187 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter (Væbnede konflikter i udlandet m.v.)
Justitsministeriet
2006/1 BTB 74 - Gældende
Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem enlige adoptanter og eneforsørgere med hensyn til ret til det særlige børnetilskud
Notat

Folketinget
2010/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
FOU nr 2012.0008 - Gældende
2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri
Folketinget
KEN nr 10044 af 25/05/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - afslag på mineral- og vitaminberigelse af soyadrik som ansøgt
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9080 af 07/02/2017 - Gældende
Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede
Undervisningsministeriet
2012/1 BTL 224 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)

Folketinget< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>