Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på motiveret ansøgning  fandt 1558 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2009/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje
(Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1986/1 LSF 244 - Gældende
1986 LSF 244 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE OG LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. (VANDMILJØHANDLINGSPLANEN)
Folketinget
1989/1 BTL 62 - Gældende
1989 BTL 62 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (INDFØRELSE AF UNGDOMSYDELSE) NR L 62 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BSF 87 - Gældende
1991 BSF 87 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REVISION AF MYNDIGHEDSLOVEN
Folketinget
1999/1 BTL 224 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om stormflod og stormfald
Folketinget
KEN nr 10044 af 05/11/1990 - Gældende
Patent på medicinsk tablets fysiske egenskaber. (* 1)
Erhvervsministeriet
1988/1 BTL 130 - Gældende
1988 BTL 130 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MENIGHEDSRÅD (SAMARBEJDE MELLEM MENIGHEDSRÅD M.V.) NR L 130 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10033 af 06/10/1992 - Gældende
Handel med futures og options på råvarer for et pengeinstituts egen regning anset for omfattet af begrebet pengeinstitutvirksomhed. (Peter Erling Nielsen, Claus Vastrup og Ebbe Christensen)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10066 af 25/10/1995 - Gældende
Varemærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
1988/1 BTL 28 - Gældende
1988 BTL 28 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TILSKUD TIL JORDBRUGETS KONSULENTVIRKSOMHED NR L 28 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
(Midlertidige aflastningsboliger)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 9610 af 20/06/2016 - Gældende
Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10417 af 26/08/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 LSF 218 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Kontraktsordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
ISP nr 2002.584 - Gældende
Inspektion af Fængselsafdelingen Kærshovedgård
Folketinget
2012/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte
(Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9714 af 24/05/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - handicap - afskedigelse under graviditet - forskelsbehandling - "by association" - parts- og vidneforklaring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1992/1 BTL 41 - Gældende
1992 BTL 41 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. NR L 41 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2009/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning, m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2012/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser
(Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Ministeriet for Børn og Undervisning
UDT nr 10788 af 19/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10110 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0134 og 2018-80-0198
Justitsministeriet
FOU nr 1991.200 - Gældende
Uberettiget afskedigelse af kommunalansat langtidsledig. Manglende partshøring og misvisende begrundelse.
Folketinget
2011/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9628 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00171
Justitsministeriet
2008/1 BTB 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab
Folketinget
2002/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
Folketinget
1992/1 BTL 184 - Gældende
1992 BTL 184 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG NR L 184 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 BSF 15 - Gældende
1992 BSF 15 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REVISION AF MYNDIGHEDSLOVEN
Folketinget
KEN nr 9266 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-01 om computer - førskolebarn - nedsat kommunikationsevne - afhjælpe eller udvikle - partshøring - hjælpemidler - merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding
(Delegation af kompetence)

Kirkeministeriet
2013/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
(Tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med nedsat psykisk funktionsevne)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 9307 af 01/05/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
Børne- og Socialministeriet
AFG nr 9866 af 22/08/2006 - Gældende
Aktier vedtægtsændring - afståelse
Skatteministeriet
KEN nr 10023 af 10/06/1994 - Gældende
Indsigelse imod registrering af varemærket GINKOSAN ikke taget til følge.
Erhvervsministeriet
FOU nr 2003.357 - Gældende
Fortolkning af 2 principielle højesteretsdomme om social pension. Genoptagelse af sager efter domstolsunderkendt praksis
Folketinget
FOU nr 2001.592 - Gældende
Omfanget af kommunens tilsynsforpligtelse efter vandforsyningsloven. Klarhedskriteriet
Folketinget
FOU nr 2002.257 - Gældende
Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 9
Folketinget
1990/1 BSF 29 - Gældende
1990 BSF 29 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV BÆREDYGTIG ERHVERVSPOLITIK
Folketinget
KEN nr 9830 af 28/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 BSF 65 - Gældende
1991 BSF 65 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION OG SIKRING AF UDLÆNDINGES RETSSTILLING I DANMARK
Folketinget
2012/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner
(Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10045 af 29/06/1989 - Gældende
Vilkår for anbringelse af en pensionsforsikringspuljes formue.
Erhvervsministeriet
ISP nr 2009.1216 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - opfølgning
Folketinget
FOU nr 1980.388 - Gældende
Inhabilitet ved behandling af en personalesag i Danmarks radio
Folketinget
VEJ nr 9308 af 03/05/2018 - Gældende
Vejledning om støtte fra social investeringspulje på hjemløseområdet § 15.75.46.10.
Børne- og Socialministeriet
AFG nr 9107 af 18/03/1997 - Gældende
Rettigheder bortfaldet på grund af manglende betaling af årsafgift genoprettet
Erhvervsministeriet
2004/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/2 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Initiativer mod terrorisme m.v. opfølgning på FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. september 2001 om bekæmpelse af terrorisme)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/2 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>