Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på open  fandt 307 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
AFG nr 9243 af 20/03/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved handel med bitcoins og ether
Skatteministeriet
KEN nr 9827 af 26/09/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
(Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
BKI nr 2 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 19. december 2011 om en procedure for henvendelser til konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder
Udenrigsministeriet
KEN nr 9125 af 29/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger
Skatteministeriet
BKI nr 43 af 28/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 18. marts 2004 om rettigheder og immuniteter for Den Europæiske Organisation for Nuklear Forskning (CERN)
Udenrigsministeriet
BKI nr 33 af 07/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 18. december 1997 til den europæiske konvention om overførelse af domfældte af 21. marts 1983
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
2011/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2006/1 BR 8 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed for folketingsåret 2006-07
Folketinget
BKI nr 15 af 22/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed
Udenrigsministeriet
BKI nr 20 af 01/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 15. maj 2003 til den europæiske strafferetskonvention om korruption af 27. januar 1999
Udenrigsministeriet
2007/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
(Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk brevstemmeafgivning m.v.)

Kirkeministeriet
KEN nr 9037 af 05/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 13 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 11. juni 2014 til konventionen af 1930 angående tvunget eller pligtmæssigt arbejde
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 28 - Gældende
Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
(Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk brevstemmeafgivning m.v.)

Kirkeministeriet
2009/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. og udleveringsloven
(Forbud mod transport af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2012/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

Justitsministeriet
BKI nr 18 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 187 af 15. juni 2006 om rammer for fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
Udenrigsministeriet
AFG nr 10248 af 28/11/2017 - Gældende
Irsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte
Skatteministeriet
BKI nr 2 af 18/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk overenskomst af 5. marts 1996 om personer, der deltager i procesførelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Udenrigsministeriet
KEN nr 10065 af 25/04/1996 - Gældende
Varemærket U 2 SOCK (figurmærke) kunne ikke registreres efter indsigelse fra musikgruppen U2.
Erhvervsministeriet
BKI nr 38 af 27/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 18. december 2002 til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
Udenrigsministeriet
BKI nr 18 af 18/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af Protokol om ændring af Konventionen om administrativ bistand i skattesager
Skatteministeriet
2003/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Transport af våben mv. mellem tredjelande)

Justitsministeriet
1988/1 LSF 13 - Gældende
1988 LSF 13 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING FOR ATOMSKADER (NUKLEARE SKADER) (FORHØJELSE AF ERSTATNINGSBELØB M.V.)
Folketinget
BKI nr 10 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 14. oktober 2005 til konventionen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 23/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 02/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 2. februar 1998 om privilegier og immuniteter for kommissionen for beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 27/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Tampere-konventionen af 18. juni 1998 om tilvejebringelse af telekommunikationsressourcer for katastrofeberedskab og hjælpeindsats
Udenrigsministeriet
1994/1 BSF 40 - Gældende
1994 BSF 40 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF KONVENTIONEN AF 9. DECEMBER 1994 OM SIKKERHED FOR FN-PERSONEL SAMT PERSONEL KNYTTET TIL FN
Folketinget
BKI nr 5 af 02/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk strafferetskonvention om korruption af 27. januar 1999
Udenrigsministeriet
BKI nr 13 af 26/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 86 - Gældende
1985 LSF 86 JUSTITSMIN. J. NR. L.A. 1985-20002-154 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, LOV OM SAMARBEJDE MED FINLAND, ISLAND, NORGE OG SVERIGE ANGÅENDE FULDBYRDELSE AF STRAF M.V. OG LOV OM OVERFØRSEL TIL ANDET LAND AF RETSFORFØLGNING I STRAFFESAGER (INTERNATIONAL STRAFFERET)
Folketinget
2016/1 BTL 111 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)
Folketinget
2013/1 LSV 22 - Gældende
Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Folketinget
BKI nr 7 af 02/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. september 2005 med Yemen om teknisk samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 13 af 15/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 5. oktober 1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol nr. 14 af 13. maj 2004 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder om ændring af konventionens kontrolsystem
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 07/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af protokollen af 7. november 1996 til konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 13/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 29. juni 2015 om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 27/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN's rammekonvention om klimaændringer
Udenrigsministeriet
BKI nr 3 af 18/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Protokol af 16. maj 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992
Udenrigsministeriet
BKI nr 45 af 01/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 15. marts 2000 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer til konvention af 30. november 1990 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening
Udenrigsministeriet
BKI nr 28 af 14/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 2. maj 1996 om ændring af konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav og opsigelse af konventionen (Globalbegrænsningskonventionen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 12 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale Nairobi-konvention af 18. maj 2007 om fjernelse af vrag
Udenrigsministeriet
BKI nr 28 af 04/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk konvention af 16. januar 1992 om beskyttelse af den arkæologiske arv (revideret)
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 06/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 9. november 2006 med Ukraine om teknisk og finansielt samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 28/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 3. april 2008 med Kosovo om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 17 af 10/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 28. januar 2003 til konventionen af 23. november 2001 om IT-kriminalitet
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >