Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på open  fandt 307 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
2013/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Innovationsfond
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
AFG nr 60394 af 03/08/1998 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1999/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til lov om ændring af visse miljølove
Miljøministeriet
2004/2 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven
(Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
BKI nr 37 af 06/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 31. oktober 2003 mod korruption.
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af patentloven
(Ratifikation af ændringer til Den Europæiske Patentkonvention)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 9238 af 27/02/2018 - Gældende
Investering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
Skatteministeriet
BKI nr 20 af 06/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 21. maj 1997 om ikke-sejladsmæssig udnyttelse af internationale vandløb
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BKI nr 8 af 13/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn
Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9590 af 12/07/2018 - Gældende
Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning – om at indtænke digitalisering og implementering i lovudarbejdelsen
Finansministeriet
FOU nr 2006.480 - Gældende
Flyvesikkerhed på 3 flyvninger. Officialprincippet. Partsbegrebet. Afgørelsesbegrebet. Notatpligt. Begrundelse. Rekursadgang
Folketinget
FOU nr 2014.0009 - Gældende
2014-9. Kommunal spareplan på anbringelsesområdet gav ombudsmanden anledning til alvorlig bekymring for de allermest udsatte børns retssikkerhed
Folketinget
BKI nr 11 af 19/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
KEN nr 9381 af 03/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab
Skatteministeriet
2004/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven
(Implementering af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet)

Skatteministeriet
ISP nr 2010.0908 - Gældende
Inspektion af arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel den 27. oktober 2009
Folketinget
BKI nr 24 af 12/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af anden tillægsprotokol af 8. november 2001 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 07/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af Patentlovstraktaten af 1. juni 2000
Udenrigsministeriet
2003/1 BTL 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om produktionsskoler
(Fornyelse af vekseluddannelsesprincippet, finansieringsomlægning m.m.)

Folketinget
2011/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Tilpasninger som følge af Athen-forordningen, gennemførelse af 2002 Athen-konventionen samt registrering af skibe med frist)

Erhvervs- og Vækstministeriet
1999/1 LSV 248 - Gældende
Forslag til Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Folketinget
BKI nr 15 af 02/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om indsatsen mod menneskehandel
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 15/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug
Udenrigsministeriet
1995/1 LSF 241 - Gældende
1995 LSF 241 FORSLAG TIL LOV OM FORSYNINGSPLIGT OG VISSE FORBRUGERFORHOLD INDEN FOR TELESEKTOREN(* 1)
Folketinget
2001/2 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer
(Overførsel af kompetencer vedrørende afgørelser om anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, etablering af adgang til klage over visse afgørelser)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 60178 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
1985/1 LSF 87 - Gældende
1985 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM INTERNATIONAL FULDBYRDELSE AF STRAF M.V.
Folketinget
2017/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Kulturministeriet
BKI nr 2 af 07/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af Singapore-traktaten af 27. marts 2006 om varemærkeret
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
BKI nr 46 af 31/10/1957 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 27. februar 1953 i London undertegnet overenskomst om Tysklands gæld til udlandet
Udenrigsministeriet
1999/1 LSF 248 - Gældende
Forslag til Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Forskningsministeriet
BKI nr 11 af 01/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hong Kong-konventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
2004/2 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om voldgift
Justitsministeriet
2003/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven
(IT-kriminalitet mv.)

Justitsministeriet
2010/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) mv. for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten)

Miljøministeriet
2013/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om internetdomæner
Erhvervs- og Vækstministeriet
2005/1 LSF 217 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.)

Justitsministeriet
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
2019/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven)
Justitsministeriet
2018/1 LSV 160 - Gældende
Forslag til Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Folketinget
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 2
Justitsministeriet
2018/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Skatteministeriet
2006/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Implementering af miljøansvarsdirektivet)

Miljøministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >