Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 728 af 07/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
Kulturministeriet
LOV nr 501 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)
Kulturministeriet
LBK nr 655 af 07/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 1558 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 708 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1517 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
(Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 203 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 736 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. og forskellige andre love
(Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1234 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
(Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1667 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1554 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 395 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 627 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 539 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1506 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 423 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1032 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 980 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 231 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
(PET-loven)

Justitsministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 316 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove
(Eloverløb, indregning af kapacitetsomkostninger, overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, beredskab)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 846 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Forsvarsministeriet
LOV nr 318 af 09/05/2000 - Gældende
Lov om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen
Justitsministeriet
LBK nr 947 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre
(Borgerservicecenterloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 537 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 27 af 09/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 198 af 09/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet
(Hjemmeværnsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 458 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
(Kunstfondsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 879 af 08/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 49 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1270 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
(Politiloven)

Justitsministeriet
LBK nr 778 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
(Universitetsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 779 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 780 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 354 af 24/04/2012 - Gældende
Olieberedskabslov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1410 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 438 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data
Erhvervsministeriet
LBK nr 100 af 30/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
(Biblioteksloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1391 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af museumsloven
(Udvikling af museumsområdet m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 172 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Justering af selskabets retlige rammer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>