Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33131 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LBK nr 1216 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
LOV nr 23 af 15/01/2018 - Gældende
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 550 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 523 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love
(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 983 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 588 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Sund og Bælt Holding A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 626 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Implementering af håndhævelsesdirektivet)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1701 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1284 af 09/12/2014 - Gældende
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 410 af 02/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
(Ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 175 af 30/04/1969 - Gældende
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser som følge af ændringerne i den kommunale styrelseslovgivning
Forsvarsministeriet
LBK nr 895 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet
(EUDP-loven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 706 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
(Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 366 af 10/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 16 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 126 af 27/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 768 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 315 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skove
(Skovloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 620 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 623 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 599 af 20/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler
Undervisningsministeriet
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 29 af 11/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 21160 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 23 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 645 af 08/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
(Ligebehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 839 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)
(Sømandsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 90 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 775 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af adoptionsloven
(Adoptionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1520 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 156 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 504 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervsministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 939 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Finansministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LBK nr 57 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>