Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LBK nr 277 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 709 af 20/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 797 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 618 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om fremtidsfuldmagter
Justitsministeriet
LBK nr 902 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 771 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 553 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 48 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 474 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1678 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Ligestillingsloven)

Udenrigsministeriet
LOV nr 285 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 431 af 28/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 977 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
(Arbejdsskadesikringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LOV nr 552 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1096 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina
Skatteministeriet
LOV nr 895 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 62 af 17/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)
(Biobrændstofloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LBK nr 28 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af økologiloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 384 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1000 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1532 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
(Udlodningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1070 af 24/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
(Erstatningsansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1025 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 321 af 05/04/2016 - Gældende
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet
LBK nr 814 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 464 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1234 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1335 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer
(Dødsboskifteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1098 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og Kongeriget Danmarks regering
Skatteministeriet
LOV nr 260 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)

Skatteministeriet
LOV nr 187 af 30/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 395 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>