Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33464 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 166 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 560 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Undervisningsministeriet
LBK nr 786 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 357 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om undersøgelseskommissioner
Justitsministeriet
LOV nr 536 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
(GEUS-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 129 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 217 af 13/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Kulturministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 428 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Ændret repræsentation i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, oprettelse af amtskommunale patientkontorer m.v.)

(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 119 af 21/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontrol med overholdelsen af EØF's forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 187 af 16/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
(Lønindeholdelsesregisterloven)

Skatteministeriet
LBK nr 70 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
(Velfærdsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1320 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om et nationalt naturfagscenter
Undervisningsministeriet
LBK nr 118 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 314 af 03/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af beredskabsloven
Forsvarsministeriet
LBK nr 836 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed
(CFCS-loven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 380 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om stedbestemt information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 927 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
(Tolkeloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 181 af 13/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 787 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1519 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 425 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om erhvervsudvikling og om ændring af lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
LOV nr 53 af 31/01/2001 - Gældende
Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
Udenrigsministeriet
LOV nr 479 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LOV nr 631 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1614 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 667 af 20/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel
(Personelloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
(Databeskyttelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 21164 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten IV. Konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 531 af 24/06/2005 - Gældende
Militær retsplejelov
Forsvarsministeriet
LOV nr 442 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Selskabstømninger m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 126 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
(Naturgasforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 411 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
LOV nr 1730 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 58 af 28/01/2020 - Gældende
Lov om planter og plantesundhed m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 30 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
LOV nr 1548 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
(Nedlæggelse af Momsfondet)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 766 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset
(Familieretshusloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 786 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
(Pædagogikumloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 746 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
(Inspire-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 844 af 06/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>