Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33156 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1022 af 23/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 242 af 15/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dansk turisme
Erhvervsministeriet
LOV nr 191 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 139 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1555 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 412 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, lov om brugsmodeller m.v., lov om mønstre og lov om plantenyheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LBK nr 581 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner
(Sektorforskningsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1563 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LOV nr 553 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Udenrigsministeriet
LOV nr 141 af 05/03/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. med flere love og om ophævelse af lov om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 798 af 28/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v.
Finansministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 151 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 910 af 08/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. (Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for lønmodtagere og uddannelsessøgende m.v.)
Forsvarsministeriet
LOV nr 192 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af nedlæggelsen af Hovedstadsrådet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 542 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regional statsforvaltning
(Statsforvaltningsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 356 af 08/06/1995 - Gældende
Lov om undersøgelse af den færøske banksag
Justitsministeriet
LBK nr 362 af 02/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
(Børneattestloven)

Kulturministeriet
LBK nr 948 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 590 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC))

Undervisningsministeriet
LOV nr 261 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 263 af 27/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energipolitiske foranstaltninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1518 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1053 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt ophævelse af lov indeholdende indskrænkninger i adgangen til omsætning af præmieobligationer m.m.
Erhvervsministeriet
LOV nr 141 af 31/03/1960 - Gældende
Lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17700 af 09/03/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 497 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1893 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 808 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 244 af 12/05/1976 - Gældende
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
(Atomanlægsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 826 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1085 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om regionale kulturforsøg
Kulturministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 563 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af en række love på kulturområdet
(Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturministeriet
LOV nr 460 af 15/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg i folkekirken
Kirkeministeriet
LBK nr 1143 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 810 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 76 af 19/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 35 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Udenrigsministeriet
LBK nr 938 af 20/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
(Fondsloven)

Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>