Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33180 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 31 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 725 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig
Kulturministeriet
LOV nr 457 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
LBK nr 608 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Undervisningsministeriet
LOV nr 306 af 29/03/2014 - Gældende
Lov om Danmarks Innovationsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 494 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 554 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Dansk Institut for Internationale Studier
Udenrigsministeriet
LOV nr 1518 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love
(Udskydelse af prisloftreguleringen til 2011 m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1294 af 05/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 337 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om en skattefri seniorpræmie
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 165 af 26/02/2014 - Gældende
Lov om letbane på Ring 3
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1375 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 778 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1499 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 349 af 22/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand
(Ombudsmandsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 144 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 417 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt ophævelse af lov om Danmarks Forvaltningshøjskole og lov om Skovskolen
(Betinget godkendte CVU'er m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 527 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden
Erhvervsministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 316 af 05/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
(Undervisningsmiljøloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 547 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 542 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 136 af 01/02/2017 - Gældende
Adresseloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 540 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om revision af den kommunale inddeling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 958 af 10/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 748 af 16/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
(SPS-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 112 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
(Vagtvirksomhedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 123 af 13/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter
(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 622 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.
(Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 483 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 346 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(EGTS-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 15 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1086 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 258 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold)

Justitsministeriet
LOV nr 436 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
(NIS-loven)

Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>