Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 438 af 16/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 244 af 07/06/1967 - Gældende
Lov om samarbejdsregler i Forsvaret
Forsvarsministeriet
LOV nr 336 af 02/04/2014 - Gældende
Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 324 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 448 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om social bistand og den sociale styrelseslov m.v. (Tilkendelseskompetence m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 632 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Undervisningsministeriet
LOV nr 440 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om Det Etiske Råd
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 206 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (Fremme af digitale mobilitetstjenester m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 439 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

Kulturministeriet
LOV nr 319 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 907 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 575 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love
(Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1054 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 824 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 25 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 474 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 104 af 24/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser
(Opfinderloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 598 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Undervisningsministeriet
LBK nr 243 af 15/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Visitdenmark
Erhvervsministeriet
LOV nr 221 af 21/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love
(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1273 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love
(Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 531 af 28/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje
(DTU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 104 af 03/02/2016 - Gældende
Lov om EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervsministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
Finansministeriet
LBK nr 508 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.
Finansministeriet
LOV nr 980 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 777 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
(Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 91 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller
(Brugsmodelloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1532 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1168 af 07/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
LOV nr 317 af 21/05/1999 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 53 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 462 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1002 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21178 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1024 af 03/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 982 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Gammelførtidspensionloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1252 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>