Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på opgaver  fandt 33040 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1252 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 544 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 522 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
Finansministeriet
LOV nr 572 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud
(Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser)

Erhvervsministeriet
LOV nr 303 af 02/05/2005 - Gældende
Lov om information og høring af lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1737 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 48 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 132 af 16/02/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 479 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet
Erhvervsministeriet
DSK nr 15034 af 01/01/1987 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 719 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
Kulturministeriet
LBK nr 1045 af 06/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret
(Anvisningsretsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 20/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
(Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1042 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
LBK nr 457 af 23/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havne
(Havneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1144 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Udstationeringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LOV nr 617 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed
(Revisorers uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 49 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister
(Indkomstregisterloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1612 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love
(Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 238 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven, statsskatteloven og kildeskatteloven samt om ophævelse af lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v. og omkostningsdækningsloven(Omkostningsdækning i skatteankenævnssager, udvidet adgang til bindende forhåndsbesked og sammenskrivning af skatteproceslove)
Skatteministeriet
LOV nr 383 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 249 af 21/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs
(Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002-Athenkonventionen og registrering af skibe med frist)

Erhvervsministeriet
LOV nr 511 af 26/05/2014 - Gældende
Lov om indsamling m.v.
(Indsamlingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 678 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
(Skatteforvaltningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 312 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)
Kirkeministeriet
LOV nr 21159 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 542 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1746 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1717 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 251 af 30/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 457 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 801 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere
Finansministeriet
LBK nr 521 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing
Finansministeriet
LOV nr 1658 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om Planklagenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 1050 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om buskørsel
(Buskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>