Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på organ  fandt 7748 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 692 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
Finansministeriet
LOV nr 151 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 281 af 26/04/2004 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 241 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 596 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
(PSI-loven)

Finansministeriet
LBK nr 980 af 16/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 746 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
(Inspire-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 172 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Justering af selskabets retlige rammer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1687 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførsel, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 27 af 09/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
(Databeskyttelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 571 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 21139 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 26 om udveksling med Irland af viden på kerneenergiområdet (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21138 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 25 om udveksling med Danmark af viden på kerneenergiområdet (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21140 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 27 om udveksling med Norge af viden på kerneenergiområdet (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 21104 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag II. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 30 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21141 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 28 om udveksling med Det forenede Kongerige af viden på kerneenergiområdet (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 346 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(EGTS-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1593 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud
Erhvervsministeriet
LOV nr 1732 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
LOV nr 21159 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 217 af 13/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Kulturministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 410 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
(Retshåndhævelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 516 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændringer som følge af selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 155 af 20/02/2013 - Gældende
Lov om indretning m.v. af visse produkter
Erhvervsministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LOV nr 573 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde
(Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning)

Erhvervsministeriet
LBK nr 955 af 21/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1518 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
LOV nr 572 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud
(Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1410 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 524 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 26/02/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 137 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
Statsministeriet
LOV nr 1874 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LBK nr 101 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
(Rigsrevisorloven)

Finansministeriet
LOV nr 277 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 165 af 07/05/1975 - Gældende
Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>