Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på oversigt  fandt 17555 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 498 af 22/05/2013 - Gældende
Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1579 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven
(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
LOV nr 21177 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 383 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 980 af 16/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 219 af 06/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
(Bygningsfredningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 528 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
(Selskaber m.v.s registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1462 af 11/12/2018 - Gældende
Lov om Den Sociale Investeringsfond
Finansministeriet
LBK nr 52 af 24/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
(Psykologloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1151 af 17/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 596 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
(PSI-loven)

Finansministeriet
LOV nr 317 af 21/05/1999 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 26 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1085 af 22/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 150 af 17/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 245 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 547 af 18/06/2012 - Gældende
Budgetlov
Finansministeriet
LOV nr 789 af 28/06/2013 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1572 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder)
Kulturministeriet
LBK nr 119 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1234 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LOV nr 21160 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om solarier
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1668 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 610 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
LOV nr 687 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand)
Skatteministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 164 af 26/02/2014 - Gældende
Lov om internetdomæner
(Domæneloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 173 af 02/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 980 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>