Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 540 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9140 af 02/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ej medhold - sprog
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9027 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00342
Justitsministeriet
1997/1 BTB 92 - Gældende
1997 BTB 92 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE I BRUXELLES DEN 16. DECEMBER 1997 UNDERTEGNEDE PROTOKOLLER OM POLENS, DEN TJEKKISKE REPUBLIKS OG UNGARNS TILTRÆDELSE AF DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT. NR B 92 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9597 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - afskedigelse - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1997/2 BSF 39 - Gældende
1997 BSF 39 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 170 OM ANVENDELSE AF CA. 31,7 MIO. KR. I FORBINDELSE MED TILTRÆDELSE AF ET MEMORANDUM OF UNDERSTANDING VEDRØRENDE RENOVERING M.V. AF KASERNEBYGNINGER I SZCZECIN I POLEN TIL BRUG FOR ET DANSKTYSKPOLSK MULTINATIONALT KORPS TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
KEN nr 9598 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - afskedigelse - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1990/2 LSF 152 - Gældende
1990 LSF 152 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 9657 af 22/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080
Justitsministeriet
1988/1 LSF 236 - Gældende
1988 LSF 236 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2003/1 LSF 217 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af strafniveauet m.v. for ulovlig beskæftigelse af udlændinge)

Folketinget
2010/1 BSF 2 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Protokol om ændring af Protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til Traktaten om Den Europæiske Union, til Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10180 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug - erhvervsmæssigt drevet
Skatteministeriet
KEN nr 9570 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 61/2002
Justitsministeriet
1995/1 LSF 257 - Gældende
1995 LSF 257 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
AFG nr 10166 af 18/12/2018 - Gældende
Skattefritagelse for indsamlet bidrag
Skatteministeriet
1996/1 LSF 234 - Gældende
1996 LSF 234 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
AFG nr 10129 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil
Skatteministeriet
1989/1 LSF 183 - Gældende
1989 LSF 183 LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1997/2 LSF 30 - Gældende
1997 LSF 30 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 44 af 08/10/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Bryssel den 10. april 1926 afsluttede internationale konvention om indførelse af visse ensartede regler om immunitet for statsskibe med tillægsprotokol af 24. maj 1934. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 59 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte
Udenrigsministeriet
2016/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab
Folketinget
1987/2 LSF 10 - Gældende
1987 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
CIR1H nr 9063 af 04/02/2020 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b
Justitsministeriet
BKI nr 19 af 15/06/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington den 2. Juni 1911 og i Haag den 6. November 1925. (* 1)
Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1999/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal udvikle sig til et multietnisk samfund
Folketinget
KEN nr 9034 af 20/02/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-627
Justitsministeriet
1985/1 LSF 3 - Gældende
1985 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2003/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
2003/1 BR 1 - Gældende
Beretning om Statens Humanistiske Forskningsråd
Folketinget
2001/2 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Behandling af erstatningskrav efter skader i udlandet)

Justitsministeriet
1998/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
KEN nr 9034 af 27/01/2016 - Gældende
Kendelse i sag 55.2015
Erhvervsministeriet
2005/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan
Udenrigsministeriet
1994/1 LSF 11 - Gældende
1994 LSF 11 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
KEN nr 9831 af 28/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00697
Justitsministeriet
2004/2 LSV 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og repatrieringsloven
(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.)

Folketinget
2009/1 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Konvention om centraliseret toldbehandling for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU’s budget
Skatteministeriet
1992/1 BSF 102 - Gældende
1992 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR ETABLERING AF BARAKBYER TIL FLYGTNINGE I DANSKE KOMMUNER OG OMPRIORITERING AF DANSKE MIDLER TIL INDSATS I NÆROMRÅDERNE
Folketinget
BST nr 25080 af 31/07/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE O.020-2 om udenlandske territorialgrænser.
Forsvarsministeriet
BST nr 25015 af 30/09/1977 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P. 404-5 om angivelse af tilhørsforhold til en NATO-myndighed ved stempling i politipas.
Forsvarsministeriet
2004/2 BTB 45 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at modvirke EU's servicedirektiv
Folketinget
AFG nr 9566 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg
Skatteministeriet
KEN nr 11037 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 128/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9995 af 09/10/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - medhold - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9753 af 28/08/2018 - Gældende
Skattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.
Skatteministeriet
2001/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om erstatningsansvar og ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer
Transport- og Energiministeriet
2018/2 BSF 2 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet
Folketinget
2004/1 BTB 42 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>