Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 537 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 10911 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.
Skatteministeriet
BKI nr 6 af 16/01/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (* 1)
(Børnekonventionen FN)

Udenrigsministeriet
ISP nr 2006.1218 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Herning den 25. januar 2006 - opfølgning
Folketinget
AFG nr 10299 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR
Skatteministeriet
STV nr 20045 af 01/01/2003 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2003 G INTERNATIONAL INDDRIVELSE
Skatteministeriet
AFG nr 10231 af 27/01/2015 - Gældende
Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR
Skatteministeriet
1986/1 LSF 186 - Gældende
1986 LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
FTG nr 13010 af 01/01/1988 - Gældende
Kårede frøavlsbevoksninger i Danmarks skove 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift
(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

Skatteministeriet
1994/1 BSF 24 - Gældende
1994 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 51 OM YDELSE AF STATSBIDRAG TIL CIVILINGENIØR TOM LISBORG TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
KEN nr 10013 af 14/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 LSF 22 - Gældende
1986 LSF 22 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
AFG nr 10722 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Fast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark
Skatteministeriet
2010/1 BR 7 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11
Folketinget
1997/2 BR 5 - Gældende
Beretning om olieforureningen i de danske farvande
Folketinget
BKI nr 111 af 13/12/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 1. juni 1967 om ordensregler for fiskeriet i det nordlige Atlanterhav. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 10/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)
Udenrigsministeriet
ISP nr 2009.0224 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Holstebro den 6. marts 2008 - Opfølgning
Folketinget
2005/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
AFG nr 10113 af 22/10/2019 - Gældende
Udenlandsk tjenesteudbyders opsætning og nedtagning af væksttunneller på en dansk frugtplantage - anset som selvstændig virksomhed
Skatteministeriet
BKI nr 51 af 07/10/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om konvention af 6. marts 1948 angående Den mellemstatslige rådgivende Søfartsorganisation. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
CIR1H nr 10363 af 13/03/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Børnebortførelser
Justitsministeriet
2004/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og repatrieringsloven
(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/2 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, ægteskabsloven og repatrieringsloven
(Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
VEJ nr 9229 af 23/05/2013 - Gældende
Vejledning om EF-regler om social sikring - Lovvalg
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9998 af 23/10/2017 - Gældende
Vejledning om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 LSF 85 - Gældende
1996 LSF 85 FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERAFTALER, DER GIVER BRUGSRET TIL FAST EJENDOM PÅ TIMESHAREBASIS(* 1)
Folketinget
1986/1 BTL 4 - Gældende
1986 BTL 4 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN NR L 4 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 99
Folketinget
VEJ nr 69 af 03/05/1981 - Gældende
Vejledning vedrørende bekendtgørelse om modtageordninger for rester og blandinger af olie, kloakspildevand samt affald i danske havne (Til havnebestyrelser, kommunalbestyrelser, amtsråd samt hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 10552 af 30/03/2016 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande m.v. i sager om spiritussejlads
Justitsministeriet
2011/1 BSF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 LSF 124 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)

Skatteministeriet
BKI nr 23 af 30/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af Europaparlamentets og Rådets forordning af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning af 29. maj 2000 knyttet til aftale af 19. oktober 2005 med Det Europæiske Fællesskab om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted)

Skatteministeriet
2012/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Folketinget
2015/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
AFG nr 10162 af 14/10/2016 - Gældende
Moms på fast ejendom - udtagning til momsfritaget virksomhed
Skatteministeriet
ISP nr 2008.591 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Holstebro
Folketinget
BKI nr 23 af 14/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 19. oktober 2005 med Det Europæiske Fællesskab om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager samt rådsforordning af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
Udenrigsministeriet
1985/1 BTL 228 - Gældende
1985 BTL 228 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD HANDEL MED DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK NR L 228 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 914
Folketinget
STV nr 20070 af 01/01/1987 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1987 AFSNIT DO 2 - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/1986 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1986 AFSNIT DO 2 - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2004/2 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
(Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation)

Beskæftigelsesministeriet
2004/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
(Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation)

Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
ISP nr 2006.725 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Herning
Folketinget
2006/1 BSF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 samt af intern aftale om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 17. juli 2006
Udenrigsministeriet
EDP nr 1992.363 - Gældende
IV. Egen drift-undersøgelse angående 100 principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse
Folketinget
STV nr 20010 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20085 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>