Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på polsk  fandt 535 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2006/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.)

Transport- og Energiministeriet
1990/2 BSF 22 - Gældende
1990 BSF 22 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF FN-KONVENTIONEN AF 20. NOVEMBER 1989 OM BARNETS RETTIGHEDER
Folketinget
1994/1 BR 2 - Gældende
1994 BR 2 BERETNING OVER MINDRETALSPROBLEMATIKKEN NR 2 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2006/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 103 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
Udenrigsministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
AFG nr 10020 af 23/10/2018 - Gældende
Fast driftssted, hjemmekontor, venturekapital
Skatteministeriet
ISP nr 2010.0615 - Gældende
Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård den 15. juni 2010
Folketinget
STV nr 20034 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
2004/1 LSF 47 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2005/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
STV nr 20046 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
2003/1 LSF 43 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2004/2 LSF 166 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
1999/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige afgiftslove
Skatteministeriet
2012/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
VEJ nr 9228 af 23/05/2013 - Gældende
Vejledning om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler
Beskæftigelsesministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
STV nr 20051 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
2006/1 LSV 46 - Gældende
Forslag til Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Folketinget
2006/1 LSF 47 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Gennemførelse af parallelaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager)

Justitsministeriet
2009/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer
(Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union)

Justitsministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
2012/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 94 - Gældende
Forslag1) til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og andre afgiftslove
Skatteministeriet
2004/2 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadjikistan på den anden side af 11. oktober 2004
Udenrigsministeriet
2004/2 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat (Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)
Folketinget
2007/2 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
2007/2 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Luxembourg den 15. oktober 2007 undertegnede Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side.

Udenrigsministeriet
STV nr 20041 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
2010/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side
Udenrigsministeriet
2008/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side.
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Luxembourg den 16. juni 2008 undertegnede Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side

Udenrigsministeriet
2006/1 LSV 19 - Gældende
Forslag til Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Folketinget
VEJ nr 9341 af 11/04/2019 - Gældende
Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019 (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20045 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
STV nr 20083 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.8 TOLDPRÆFERENCE
Skatteministeriet
2013/1 BSF 121 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
2015/1 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20041 af 01/01/1996 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1996 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2001/2 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love
(Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og stramning af betingelserne for familiesammenføring m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2010/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv – ændring af gyldighedstiden på kørekort)

Justitsministeriet
2006/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20049 af 01/01/1995 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1995 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
Skatteministeriet
EDP nr 2003.794 - Gældende
Rapport om ombudsmandens undersøgelse af 75 revalideringssager fra 5 kommuner
Folketinget
2013/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20047 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2006/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Justitsministeriet
STV nr 20073 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>