Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på post danmark rundt 2014  fandt 181 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 453 af 17/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø
Udenrigsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 744 af 12/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Skatteministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1005 af 27/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
(CO2-kvotebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9940 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
2016/1 BSF 2 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2015/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande
Folketinget
2014/1 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, og ændring af kriterierne i § 19 a for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.)
Folketinget
KEN nr 9690 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00796
Justitsministeriet
KEN nr 9996 af 25/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansættelse - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 TBL 102 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
KEN nr 9281 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00452
Justitsministeriet
AFG nr 9490 af 08/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - kommuner - sprog - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BSF 165 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.
Folketinget
KEN nr 9031 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00726
Justitsministeriet
KEN nr 9347 af 15/05/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0119
Justitsministeriet
2013/1 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
(Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.)

Folketinget
KEN nr 9408 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00791
Justitsministeriet
KEN nr 9249 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00766
Justitsministeriet
KEN nr 9065 af 15/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0172
Justitsministeriet
KEN nr 9327 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01090
Justitsministeriet
2014/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven
(Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer)

Kulturministeriet
KEN nr 10077 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00989
Justitsministeriet
FOU nr 2016.40 - Gældende
2016-40. Handicaptilgængelighed til togstationer
Folketinget
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
VEJ nr 10139 af 11/11/2016 - Gældende
Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til udviklingsprojekter 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10138 af 11/11/2016 - Gældende
Erhvervsudviklingsordningen 
Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konventionen om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne godkender efterfølgende gengivne konvention om klyngeammunition

Udenrigsministeriet
KEN nr 9879 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0096
Justitsministeriet
VEJ nr 10075 af 07/11/2016 - Gældende
Økologisk Investeringsstøtte    
Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter  
2016,     version 2.0
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9340 af 09/04/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0183
Justitsministeriet
VEJ nr 9300 af 20/05/2014 - Gældende
Vejledning om Økologifremmeordningen
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
VEJ nr 11541 af 09/10/2015 - Gældende
Fiskerikontrol, Myndighed 
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed‍
 ‌ 2015
Udenrigsministeriet 1|2|3|4 >