Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1379 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 593 af 04/06/2010 - Gældende
Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1741 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1065 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 120 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 202 af 27/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 52 af 17/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
FIN nr 9089 af 01/01/2018 - Gældende
Tekstanmærkning til finansloven for finansåret 2018
Finansministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 66 af 22/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 215 af 06/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 619 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1469 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 836 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S
Skatteministeriet
BEK nr 1160 af 27/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 954 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 969 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
(Indtægtsrammebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1227 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 981 af 07/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Center for Energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1081 af 23/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 121 af 04/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(Miljøvurderingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 877 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 559 af 01/07/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse til IT-administrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 1131 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9754 af 03/03/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart (Stockholm-aftalen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1279 af 03/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb
Undervisningsministeriet
BEK nr 330 af 08/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om støttede private ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1269 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1810 af 30/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 1157 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole
Kulturministeriet
BEK nr 9819 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-1 Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1328 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 80 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1019 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 128 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>