Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1407 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2|3 >

 
LOV nr 593 af 04/06/2010 - Gældende
Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1741 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LBK nr 881 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 120 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 202 af 27/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 840 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 1516 af 27/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden
(Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 520 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1459 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om Højteknologifonden
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 576 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om Dagbladsnævnet
Statsministeriet
LBK nr 1326 af 01/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1755 af 27/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (It-beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 345 af 18/04/2007 - Historisk
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 834 af 13/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Højteknologifonden
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 633 af 16/06/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
FIN nr 20 af 27/12/1996 - Historisk
Tekstanmærkning nr. 1, 2, 3, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 86 til § 20 i Finansloven for 1997
Finansministeriet
LBK nr 1065 af 12/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 80 af 28/01/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
(Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 479 af 01/07/1998 - Historisk
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning(* 1) (Beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 533 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 946 af 03/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1536 af 21/12/2010 - Historisk
Postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1619 af 08/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1202 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1116 af 08/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
FIN nr 9735 af 23/12/1998 - Historisk
Tekstanmærkninger til Finansloven for 1999
(Finansloven)

Finansministeriet
LBK nr 937 af 24/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1027 af 20/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 813 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 355 af 13/05/1987 - Historisk
Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (Region- og sektorplanlægning)
Erhvervsministeriet
LBK nr 820 af 28/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling
(Erhvervsfremmeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 348 af 14/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling
(Erhvervsfremmeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1184 af 14/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1211 af 09/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1307 af 24/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
FIN nr 2 af 20/12/2000 - Historisk
Tekstanmærkninger til Finansloven for 2001
(Finansloven)

Finansministeriet
FIN nr 9565 af 08/05/2002 - Historisk
Tekstanmærkninger til Finansloven for 2002
(Finansloven)

Finansministeriet 1|2|3 >