Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1410 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2019/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, boliger på arealer belastet af lugt, overførsel af fleksboligordningen, realisering af forsøgsprojekter og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.)
Erhvervsministeriet
AFG nr 9750 af 27/06/2017 - Gældende
Skattefrihed - etablering af biogasanlæg
Skatteministeriet
KEN nr 9269 af 15/12/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-102-98 om kontanthjælp - formue - etableringskonto - erhvervs- og uddannelsesmuligheder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9381 af 09/04/2019 - Gældende
Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven
Erhvervsministeriet
AFG nr 9899 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
Skatteministeriet
1985/1 BSF 102 - Gældende
1985 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MEDIEPOLITIK FOR HANDICAPPEDE
Folketinget
AFG nr 9895 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
Skatteministeriet
AFG nr 9625 af 24/04/2007 - Gældende
Afskrivning vindmølle anpart ejendomsret - Tyskland
Skatteministeriet
2013/1 SF.L L 158 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. marts 2014) - L 158
Finansministeriet
2014/1 SF.L L 140 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. februar 2015) - L 140
Finansministeriet
AFG nr 9416 af 22/04/2008 - Gældende
Genoptagelse – afskrivning – vindmøller i tyskland - sikkerhedsoverdragelse – tysk ret
Skatteministeriet
1992/1 BRB 31 - Gældende
1992 BRB 31 BERETNING VEDRØRENDE FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENOPRETNING AF SKJERN Å NR B 31 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2012/1 SF.L L 198 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. marts 2013) - L 198
Finansministeriet
AFG nr 9592 af 20/03/2007 - Gældende
Ejendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale
Skatteministeriet
2004/1 SF. L 103 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. november 2004) - L 103
Fødevareministeriet
KEN nr 9511 af 04/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. december 2002 vedr. Ejendomsavance genvundne afskrivninger forbedringsudgifter - bolig
Skatteministeriet
2004/2 SF. L 5 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005) - L 5
Fødevareministeriet
1985/1 BSF 105 - Gældende
1985 BSF 105 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM HANDICAPPEDE OG SEKSUALITET
Folketinget
1997/1 BR 2 - Gældende
1997 BR 2 BERETNING OM UNIVERSITETET I SYDDANMARK NR 2 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
2009/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden
(Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

Klima- og Energiministeriet
2017/1 SF.L L 165 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2018) - L 165
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 10081 af 27/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. maj 2002 vedr. kursgevinst på valutaterminskontrakt.
Skatteministeriet
1986/1 BSF 151 - Gældende
1986 BSF 151 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF MULIGHEDERNE FOR OPRETTELSE AF MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHEDER
Folketinget
BKI nr 102 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. juli 1992 med Estland om udvikling af økonomisk, industrielt og teknisk samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 107 af 15/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 31. juli 1992 med Litauen om udvikling af økonomisk, industrielt og teknisk samarbejde
Udenrigsministeriet
1995/1 BTL 130 - Gældende
1995 BTL 130 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TEKNOLOGISK SERVICE NR L 130 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9489 af 08/04/2009 - Gældende
Avance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed
Skatteministeriet
SKR nr 9003 af 05/01/2015 - Gældende
Skrivelse om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 106 af 15/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 30. juli 1992 med Letland om udvikling af økonomisk, industrielt og teknisk samarbejde
Udenrigsministeriet
2005/1 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)

Folketinget
KEN nr 10836 af 24/11/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 131/1999
Justitsministeriet
2016/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
2004/2 BTL 136 - Gældende
Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Folketinget
2013/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med statslige anlægsprojekter
Folketinget
2011/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med kommunal ekspropriation
Folketinget
2005/1 BTL 83 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljømærkning)

Folketinget
ISP nr 2007.0904 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital den 8. december 2004 - opfølgning nr. 4
Folketinget
1998/1 BTL 217 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
2009/1 LSV 217 - Gældende
Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Folketinget
2008/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forpligtende mål for bedre sundhed, større lighed med hensyn til sundhed og bedre behandling af kronisk syge
Folketinget
VEJ nr 10429 af 01/03/1999 - Gældende
God statslig økonomistyring
Folketinget
2005/1 SF. L 204 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. marts 2006) - L 204
Skatteministeriet
2005/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.)

Transport- og Energiministeriet
1989/1 BSF 10 - Gældende
1989 BSF 10 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP AF SKJERN Å-PROJEKTET
Folketinget
2000/1 SF L 198 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. marts 2001) - L 198
Transport- og Energiministeriet
1996/1 BTL 247 - Gældende
1996 BTL 247 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TILSKUD TIL IVÆRKSÆTTERE NR L 247 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 12164 af 13/10/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2002/1 SF. L 173 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. februar 2003) - L 173
Undervisningsministeriet
2004/2 SF. L 74 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 74
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2016/1 LSF 181 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.)
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>