Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1404 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
2010/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape
Transportministeriet
BKI nr 51 af 21/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af protokollen af 31. oktober 1988 om begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne
Udenrigsministeriet
2006/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
(Styrket læse-, skrive- og regneindsats)

Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Justering af selskabets retlige rammer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1989/1 BSF 34 - Gældende
1989 BSF 34 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KØBENHAVNS HAVNEOMRÅDER
Folketinget
2005/1 BTB 63 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget
2008/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte
(Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger)

Velfærdsministeriet
1990/2 LSF 6 - Gældende
1990 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF GEVINST OG TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD (KURSGEVINSTLOVEN) OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (FINANSIELLE KONTRAKTER SAMT FORDRINGER OG GÆLD)
Folketinget
1986/1 LSF 24 - Gældende
1986 LSF 24 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE MILJØ- OG PLANLÆGNINGSLOVE (REGION- OG SEKTORPLANLÆGNING)
Folketinget
1995/1 LSF 57 - Gældende
1995 LSF 57 FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Folketinget
2016/1 LSV 58 - Gældende
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser
Folketinget
FOU nr 2004.262 - Gældende
Afslag på opførelse af svinestald. Hjemmel. Begrundelse. Klagevejledning
Folketinget
ISP nr 2008.0421 - Gældende
Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Opfølgning
Folketinget
2015/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Justering af reglerne om kvælstofnormer)
Miljø- og Fødevareministeriet
1990/1 LSF 6 - Gældende
1990 LSF 6 FORSLAG TIL KONKURSSKATTELOV
Folketinget
UDT nr 12527 af 09/01/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at udføre en renovationsopgave for en anden kommune
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1987/1 LSF 143 - Gældende
1987 LSF 143 FORSLAG TIL LOV OM KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN
Folketinget
2009/1 LSF 216 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften)

Skatteministeriet
2016/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2000/1 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Gennemførelse af Medieaftale 2001-2004 m.v.)
Folketinget
KEN nr 9744 af 15/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven – bindende svar (SKM2010.771.SR)
Skatteministeriet
2007/2 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding
(Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser m.v.)

Kirkeministeriet
VEJ nr 9833 af 31/08/2017 - Gældende
Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (§ 15.26.04.10.)
Børne- og Socialministeriet
2016/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder mv.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2009/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljøministeriet
2002/1 LSV 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Folketinget
2009/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond
(Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
1985/1 LSF 144 - Gældende
1985 LSF 144 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE MILJØ- OG PLANLÆGNINGSLOVEN (REGION- OG SEKTORPLANLÆGNING)
Folketinget
2006/1 BTL 196 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Folketinget
1986/1 BR 15 - Gældende
1986 BR 15 BERETNING OVER VANDMILJØPLANEN NR 70015 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 817
Folketinget
2014/1 LSV 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Folketinget
2004/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om Dagbladsnævnet
Statsministeriet
2004/2 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om Dagbladsnævnet
Statsministeriet
2011/1 LSF 103 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
(Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole m.v.)

Ministeriet for Børn og Undervisning
2003/1 BTL 205 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet
(Ændret formål og ejerskab til området m.v.)

Folketinget
2015/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af lov om randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2015.64 - Gældende
2015-64. Kommune kunne lovligt etablere en vandresti ved aftale i stedet for ved ekspropriation
Folketinget
AFG nr 9177 af 29/01/2019 - Gældende
Fællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt
Skatteministeriet
FOU nr 2000.473 - Gældende
Dispensation fra strandbeskyttelseslinie til udstykning af ejendom
Folketinget
1985/1 LSF 189 - Gældende
1985 LSF 189 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK
Folketinget
2013/1 LSF 90 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse produkter
(Obligatorisk digital kommunikation)

Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)
Erhvervsministeriet
2003/1 BTL 15 og L 16 - Gældende
Betænkning over I. Forslag lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Folketinget
2009/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love
(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)

Folketinget
1998/1 LSF 224 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
Transport- og Energiministeriet
2004/1 LSV 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Folketinget
FOU nr 2006.128 - Gældende
Kritik af forsvarsplaner fra ansat i redningsberedskabet. Ytringsfrihed
Folketinget
1992/1 BTL 315 - Gældende
1992 BTL 315 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNAL AKTIVERING NR L 315 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 7 - Gældende
1990 BTL 7 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL KONKURSSKATTELOV NR L 7 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 93 - Gældende
1996 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD SLAGTNING OG AFLIVNING AF DYR UDEN BEDØVELSE) NR L 93 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>