Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1409 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2009/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love
(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)

Folketinget
2003/1 BTL 15 og L 16 - Gældende
Betænkning over I. Forslag lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Folketinget
2004/1 LSV 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Folketinget
1998/1 LSF 224 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
Transport- og Energiministeriet
AFG nr 9749 af 25/04/2017 - Gældende
Momspligt - kuratorsalær
Skatteministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
1999/1 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om mellemlange videregående uddannelser
Undervisningsministeriet
1996/1 BSF 86 - Gældende
1996 BSF 86 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF RAMMEAFTALE OM SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1991/1 LSF 78 - Gældende
1991 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS DELTAGELSE I ERHVERVSUDVIKLINGSAKTIVITETER
Folketinget
AFG nr 10147 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Moms af tilskud til energibesparelser
Skatteministeriet
1989/1 LSF 48 - Gældende
1989 LSF 48 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSFORMIDLING OG ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING M.V., LOV OM ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER OG OPHÆVELSE AF LOV OM UDVANDRING (LIBERALISERING AF ARBEJDSFORMIDLINGEN, NEDLÆGGELSE AF KURSUSNÆVNET FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE OG INDFØRELSE AF BRUGERBETALING FOR VISSE AF AF'S YDELSER M.V.)
Folketinget
1994/1 LSF 151 - Gældende
1994 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Folketinget
FOU nr 1998.212 - Gældende
Udnyttelse af ministerbemyndigelse i arkivloven kræver ministeriel bekendtgørelse. Kompetencedelegation utilladelig
Folketinget
1990/2 LSF 183 - Gældende
1990 LSF 183 FORSLAG TIL LOV OM ØRESTADEN M.V.
Folketinget
1989/1 BTL 115 - Gældende
1989 BTL 115 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING NR L 115 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 LSF 57 - Gældende
1991 LSF 57 FORSLAG TIL LOV OM KØBENHAVNS HAVN
Folketinget
KEN nr 10196 af 10/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. succession ved virksomhedsoverdragelse - bindende svar (SKM2007.231.SR)
Skatteministeriet
KEN nr 9460 af 19/06/2009 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. Fradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager
Skatteministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
2011/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Skatteministeriet
1999/1 LSF 250 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
Undervisningsministeriet
1991/1 LSF 97 - Gældende
1991 LSF 97 FORSLAG TIL LOV OM KULDIOXIDAFGIFT AF VISSE ENERGIPRODUKTER
Folketinget
2006/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om nationalparker
Miljøministeriet
2007/2 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk
(Kommunale hjemmelsbestemmelser, udnyttelse af energi på havet m.v.)

Klima- og Energiministeriet
KEN nr 10234 af 21/01/2002 - Gældende
Kommunes pligt til overtagelse af ejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9130 af 20/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter
Skatteministeriet
FOU nr 2014.0025 - Gældende
2014-25. Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm
Folketinget
2010/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
(Ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller m.v.)

Miljøministeriet
2003/1 BSF 212 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2018/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2008/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
2014/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
(Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)

Transportministeriet
2009/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.
(Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelse)

Undervisningsministeriet
SKR nr 9248 af 14/03/2017 - Gældende
Skrivelse om ressourceforløb
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
Miljøministeriet
1985/1 BTB 27 - Gældende
1985 BTB 27 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VIDEREFØRELSE AF FINSENLABORATORIETS HIDTIDIGE FORSKNINGSAKTIVITETER NR B 27 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2012/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Harmonisering af klageadgang og øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen)

Ministeriet for Børn og Undervisning
2013/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven
(Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Skatteministeriet
1996/1 LSF 189 - Gældende
1996 LSF 189 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TJENESTEMÆND M.FL. I FOLKESKOLEN PÅ FÆRØERNE
Folketinget
UDT nr 9685 af 22/08/2014 - Gældende
2014-25. Afslag på aktindsigt i afvigelsesforklaring til produktionsregnskab for spillefilm
Folketinget
2003/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven)

Miljøministeriet
1990/2 LSF 76 - Gældende
1990 LSF 76 FORSLAG TIL LOV OM PLANLÆGNING
Folketinget
STV nr 20004 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
BKI nr 42 af 06/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 17. juni 1994 om bekæmpelse af ørkendannelse i de lande, der er ramt af alvorlig tørke og/eller ørkendannelse, særlig i Afrika (FN's ørkenkonvention)
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse og i hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 4100 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Miljøministeriet
2017/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om Vækstfonden
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>