Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1407 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9664 af 18/06/2006 - Gældende
Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social pension
(Takst for driftsorienteret tilsyn, indhentelse af økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer og opsat pension)

Socialministeriet
2004/1 LSV 2 - Gældende
Forslag til Lov om Højteknologifonden
Folketinget
1985/1 BSF 95 - Gældende
1985 BSF 95 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ET FORHANDLINGSBEREDSKAB VEDRØRENDE NORDEN SOM ATOMVÅBENFRI ZONE
Folketinget
2004/2 LSV 100 - Gældende
Forslag til Lov om Dagbladsnævnet
Folketinget
UDT nr 9300 af 30/11/1982 - Gældende
Specifikation af besparelser på årsbudgettet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BSF 170 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af pædagogisk råd og elevråd/kursistråd i folkeskolen, i det almene gymnasium, ved højere forberedelseseksamen (hf) og på VUC
Folketinget
2003/1 BTL 103 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og  pensionsafkastbeskatningsloven
(Ændrede udbetalingsregler og etablering af flytteret)

Folketinget
1997/1 BTL 99 - Gældende
1997 BTL 99 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM VISSE HOVEDLANDEVEJSSTRÆKNINGER (ÆNDREDE KLASSIFICERINGER I FORLÆNGELSE AF VEJAFTALEN M.M.) NR L 99 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 109 - Gældende
1986 BTB 109 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET UDVIKLINGSPROGRAM FOR FOLKESKOLEN OG SKOLEN SOM LOKALT KULTURCENTER NR B 109 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 9712 af 20/03/2007 - Gældende
Fast ejendom - ekspropriation
Skatteministeriet
2015/1 BTL 70 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Folketinget
2017/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)
Undervisningsministeriet
KEN nr 10164 af 20/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. september 2002 vedr. Skattefri aktieombytning afslag på tilladelse
Skatteministeriet
AFG nr 9061 af 23/01/2007 - Gældende
Salg i ekspropriationssituation
Skatteministeriet
AFG nr 9211 af 24/03/2009 - Gældende
Erstatning for frivillig aftale om etablering af vådområde - afvisning
Skatteministeriet
UDT nr 9688 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til formål at opføre og drive et idrætsanlæg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BSF 171 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et uddannelsespolitisk råd
Folketinget
2003/1 BSF 177 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Automatisk Trafikkontrol på motorvejene
Folketinget
2003/1 BSF 195 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for Danmarks natur
Folketinget
1994/1 BSF 2 - Gældende
1994 BSF 2 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BØRNEPASNINGSGARANTI, AFVIKLING AF VENTELISTER OG UDDANNELSE AF PÆDAGOGER
Folketinget
AFG nr 10170 af 18/12/2018 - Gældende
Moms - Donation til opførelse af kirkerum
Skatteministeriet
1990/2 BSF 52 - Gældende
1990 BSF 52 FOLKETINGSBESLUTNING OM OMLÆGNING AF ENERGIAFGIFTERNE, INDFØRELSE AF EN MILJØAFGIFT PÅ CO2-UDLEDNING OG HERMED SAMMENHØRENDE FORANSTALTNINGER TIL NEDBRINGELSE AF ENERGIFORBRUGET
Folketinget
KEN nr 4048 af 21/10/1988 - Gældende
Tvist om bl.a. entreprenørens udførelse af et betongulv i en lager- og fabrikshal. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Forenkling af kendelsessystemet ved jordfordelinger m.v.)

Fødevareministeriet
2016/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 LSF 241 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Miljøministeriet
2018/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.)
Erhvervsministeriet
1998/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ansvar for rådgivere og projekterende i arbejdsmiljøloven
Folketinget
1992/1 BSF 43 - Gældende
1992 BSF 43 FOLKETINGSBESLUTNING OM LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE MED ANDRE BORGERE
Folketinget
1988/1 BSF 23 - Gældende
1988 BSF 23 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFØLGNING AF DANIDAS HANDLINGSPLAN
Folketinget
1988/1 BSF 35 - Gældende
1988 BSF 35 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDARBEJDELSE AF EN HVIDBOG OM DANMARK OG EF'S INDRE MARKED
Folketinget
2000/1 BSF 115 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af særlige økonomiske zoner ved landegrænsen
Folketinget
CIR nr 15 af 04/02/1983 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse af besparelsesforanstaltninger på spildevandsområdet. Begrænsning af kloakeringer i sommerhusområder m.v. (Til samtlige kommunalbestyreler og amtsråd samt Hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 BTB 90 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald
Folketinget
KEN nr 17034 af 13/09/1995 - Gældende
Ekspropriation i anledning af anlægget af en omfartsvej omkring Næstved. Ikke givet erstatning for ejendommens mulige værdiforringelse som følge af nærhed til vejanlægget
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2006/1 LSV 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v. )

Folketinget
BKI nr 87 af 26/10/1978 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1977 med Sovjetunionen om gensidige fiskerirelationer mellem Færøerne og Sovjetunionen
Udenrigsministeriet
2017/1 BSF 90 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald
Uddannelses- og Forskningsministeriet
UDT nr 9594 af 29/06/2007 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets om lovligheden af en kommunes udbud af byggegrunde med et vilkår om, at der skulle opføres boliger til en husleje på max. 5.000 kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 om måneden til familier med mellemindkomster
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LSF 217 - Gældende
Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2016/1 LSV 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (It-beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.)
Folketinget
BKI nr 40 af 23/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 22. juni 2000 mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen
Skatteministeriet
1996/1 BSF 95 - Gældende
1996 BSF 95 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ET FORBRUGERFORSKNINGSINSTITUT
Folketinget
2009/1 BSF 232 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en bæredygtig skovpolitik
Folketinget
AFG nr 9716 af 22/08/2006 - Gældende
Erhvervelse af kunst var intern uddeling og ikke en driftsomkostning for kunstfond
Skatteministeriet
2007/2 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om almene boliger m.v.
(Takst for driftsorienteret tilsyn, indhentelse af økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer og indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger m.v.)

Velfærdsministeriet
1992/1 BTL 289 - Gældende
1992 BTL 289 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. (AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN) OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (ENSARTET UDBYTTE- OG AKTIEAVANCEBESKATNING M.V.) NR L 289 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1987/1 BSF 107 - Gældende
1987 BSF 107 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RET TIL UDDANNELSESORLOV
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>