Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1404 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2007/2 BR 1 - Gældende
Beretning om motorvej ved Silkeborg
Folketinget
1985/1 BSF 31 - Gældende
1985 BSF 31 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FINANSIERING AF INDSATSEN MOD SYGDOMMEN AIDS
Folketinget
2015/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning
Folketinget
2003/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Miljøministeriet
VEJ nr 9737 af 10/08/2017 - Gældende
Vejledning om etablering af lokale naturråd
Erhvervsministeriet
1987/1 LSF 214 - Gældende
1987 LSF 214 FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL NATURBEVARING, NATURGENOPRETNING, STATSLIG SKOVTILPLANTNING OG FRILUFTSLIV
Folketinget
1994/1 LSF 70 - Gældende
1994 LSF 70 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. OG LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER M.V.
Folketinget
2017/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2000/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om projektering af jernbaneanlæg København Ringsted
Transport- og Energiministeriet
FOU nr 2019.12 - Gældende
2019-12. Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt
Folketinget
1987/1 BSF 108 - Gældende
1987 BSF 108 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF EN VOKSENUDDANNELSESFOND
Folketinget
1992/1 LSF 94 - Gældende
1992 LSF 94 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KVALITETSKONTROL MED FISK OG FISKEVARER
Folketinget
UDT nr 9410 af 20/04/2019 - Gældende
2019-12. Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt
Folketinget
2004/2 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Miljøministeriet
AFG nr 9602 af 20/05/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendoms have
Skatteministeriet
2016/1 BTL 85 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.)
Folketinget
2012/1 LSF 115 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 BTL 151 - Gældende
1995 BTL 151 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SKOVLOVEN NR L 151 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 66 - Gældende
1995 BTL 66 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ELFORSYNING (AFREGNING AF ELEKTRICITET FRA DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER M.V.) NR L 66 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10761 af 01/05/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at udvikle markedet for energirigtig renovering af bygninger
Folketinget
BST nr 25005 af 28/02/1989 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.204-3 om behandling af rationaliseringsforslag. (6. udgave, revideret.).
Forsvarsministeriet
1991/1 BTL 186 - Gældende
1991 BTL 186 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KREDITAFTALER (KREDITOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED LÅN MOD PANT I FAST EJENDOM) NR L 186 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
ISP nr 2005.1014 - Gældende
Inspektion af rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
KEN nr 9364 af 09/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)
Skatteministeriet
2003/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner
Folketinget
2013/1 LSV 180 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.)

Folketinget
ISP nr 2007.0314 - Gældende
Inspektion af rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004 - opfølgning nr. 4
Folketinget
AFG nr 9066 af 23/01/2007 - Gældende
Salg af jordareal til selskab var ikke fritaget for beskatning
Skatteministeriet
1995/1 BSF 17 - Gældende
1995 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EUROPOL OG SCHENGENAFTALEN
Folketinget
KEN nr 4005 af 18/01/1983 - Gældende
Parkering, udlæg af parkeringsarealer ved tilbygning, tilbygning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2001/2 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af S-togsdrift mellem København og Roskilde
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BTB 46 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Folketinget
1990/2 BR 1 - Gældende
1990 BR 1 BERETNING OVER ENERGIMINISTERENS REDEGØRELSE AF 18. MARTS 1991 OM ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF ET NATURGASLAGER VED STENLILLE PÅ SJÆLLAND NR 1 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1992/1 BSF 75 - Gældende
1992 BSF 75 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS RAMMEKONVENTION OM KLIMAÆNDRINGER
Folketinget
AFG nr 9640 af 19/08/2008 - Gældende
Skattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have
Skatteministeriet
2004/2 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Transport- og Energiministeriet
2017/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10021 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001 vedr. afgiftstilsvar ved tilskud til produktion af film.
Skatteministeriet
1988/1 LSF 79 - Gældende
1988 LSF 79 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (ÆNDRING AF REGLERNE OM FINANSIERING)
Folketinget
2014/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Miljøministeriet
1995/1 BSF 71 - Gældende
1995 BSF 71 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSØG MED ETABLERING AF ET FLUGTSIKKERT FÆNGSEL
Folketinget
2018/1 BTL 147 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
Folketinget
AFG nr 9997 af 27/09/2016 - Gældende
Omlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt
Skatteministeriet
2014/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)
Folketinget
UDT nr 9050 af 06/08/1991 - Gældende
Om eksport af know-how
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 BTL 140 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.)
Folketinget
KEN nr 10110 af 23/09/1993 - Gældende
Pålæggelse af indberetningspligten i henhold til konkurrencelovens § 7, nr. 1. (* 1)
Erhvervsministeriet
2002/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en økonomisk ramme med henblik på finansiering af uddannelses- og oplysningsvirksomhed om holocaust, andre folkedrab og politiske massemord i sammenhæng med den danske Auschwitzdag
Folketinget
1995/1 BSF 105 - Gældende
1995 BSF 105 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ALTERNATIVER TIL EU'S ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION (ØMU)
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>