Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realisering  fandt 1408 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: revalidering ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2014/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)
Folketinget
2002/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en økonomisk ramme med henblik på finansiering af uddannelses- og oplysningsvirksomhed om holocaust, andre folkedrab og politiske massemord i sammenhæng med den danske Auschwitzdag
Folketinget
1995/1 BSF 105 - Gældende
1995 BSF 105 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ALTERNATIVER TIL EU'S ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION (ØMU)
Folketinget
1991/1 BSF 84 - Gældende
1991 BSF 84 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY ENERGIFORSYNINGSSTRUKTUR
Folketinget
2011/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og lov om påligning af indkomstskat til staten
(Nedlæggelse af Center for Energibesparelser)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
2003/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøministeriet
2004/2 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven (Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed)
Skatteministeriet
AFG nr 9500 af 25/04/2006 - Gældende
Obligation blåstemplet fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter
Skatteministeriet
CIR1H nr 9214 af 15/03/2019 - Gældende
Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) I medfør af § 15, 15 a i lov nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering, som senest ændret ved lov nr. 1731 af 27. december 2018 og § 195 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018, fastsættes:
Sundheds- og Ældreministeriet
2013/1 LSF 172 - Gældende
Forslag til Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne
Transportministeriet
1988/1 LSF 89 - Gældende
1988 LSF 89 FORSLAG TIL LOV OM NATURFORVALTNING
Folketinget
BKI nr 55 af 10/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 24. oktober 1990 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk arbejdsmarked for personer, som har gennemgået en erhvervskompetencegivende, højere uddannelse af mindst 3 års varighed
Udenrigsministeriet
FOU nr 1987.113 - Gældende
Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelse
Folketinget
1985/1 BSF 153 - Gældende
1985 BSF 153 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM VARMEFORSYNING
Folketinget
1986/1 BSF 70 - Gældende
1986 BSF 70 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM VARMEFORSYNING
Folketinget
KEN nr 4003 af 17/01/1991 - Gældende
Tvist om et projekteringshonorar for udført arkitektarbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1999/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab, og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side
Udenrigsministeriet
1992/1 BTL 296 - Gældende
1992 BTL 296 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (BESKATNING AF GOODWILL M.V.) NR L 296 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 LSF 134 - Gældende
1994 LSF 134 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF VANDLØBSLOVEN OG VANDFORSYNINGSLOVEN
Folketinget
KEN nr 9367 af 17/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager
Skatteministeriet
2004/2 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Folketinget
KEN nr 9735 af 29/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar
Skatteministeriet
KEN nr 10257 af 28/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-570
Justitsministeriet
CIS nr 9204 af 18/03/2019 - Gældende
Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016 (Salg af fast ejendom, afholdelse af udgifter til it, nedskrivning af fordringer, tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner, regler for indtægtsdækket virksomhed mv.)
Finansministeriet
1986/1 BSF 109 - Gældende
1986 BSF 109 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET UDVIKLINGSPROGRAM FOR FOLKESKOLEN OG SKOLEN SOM LOKALT KULTURCENTER
Folketinget
2013/1 LSV 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
(Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver m.v.)

Folketinget
1995/1 BSF 96 - Gældende
1995 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET
Folketinget
AFG nr 9544 af 15/12/1998 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Aktielån
Skatteministeriet
1994/1 BSF 13 - Gældende
1994 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GRØN BESKÆFTIGELSE
Folketinget
1996/1 BSF 102 - Gældende
1996 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ØGET KONTROL MED SIKKERHED OG SUNDHED PÅ BYGGEPLADSER OG I ERHVERVSBYGGERI
Folketinget
AFG nr 11398 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Registreringspligt ved kørsel i Danmark, når ejer har fast driftssted
Skatteministeriet
2000/1 TBL 232 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning
Folketinget
AFG nr 10270 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Afgift på processpildevand
Skatteministeriet
2014/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond
Erhvervs- og Vækstministeriet
2003/1 BTL 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Folketinget
2000/1 BTL 205 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
2007/2 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at genskabe vandløbenes økologi
Folketinget
AFG nr 9430 af 28/03/2017 - Gældende
Ejendomsavance - forlods ekspropriation
Skatteministeriet
1997/1 LSF 92 - Gældende
1997 LSF 92 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND (MULIGHED FOR EN DELVIS UDDELING AF FONDENS KAPITAL OG ÆNDRING AF FONDENS UDDELINGSPRAKSIS)
Folketinget
AFG nr 9083 - Gældende
Bindende svar - Moms - udlejning af fast ejendom - kompensationsbeløb
Skatteministeriet
AFG nr 9641 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - aktivitetshus - varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand
Skatteministeriet
1986/1 LSF 157 - Gældende
1986 LSF 157 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNEPLANLÆGNING (STØTTE TIL LANDSBY- OG ANDRE LOKALSAMFUNDSPROJEKTER)
Folketinget
2013/1 LSF 180 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
AFG nr 10317 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Bindende svar - Ikke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti
Skatteministeriet
1996/1 LSF 223 - Gældende
1996 LSF 223 FORSLAG TIL LOV OM PULJE TIL GRØN BESKÆFTIGELSE
Folketinget
2004/1 LSF 2 - Gældende
Forslag til Lov om Højteknologifonden
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
KEN nr 9784 af 30/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for låneomkostninger
Skatteministeriet
AFG nr 9705 af 28/04/1998 - Gældende
Forældelse
Erhvervsministeriet
1991/1 LSF 93 - Gældende
1991 LSF 93 FORSLAG TIL LOV OM STATSTILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER I ERHVERVSVIRKSOMHEDER
Folketinget
ISP nr 1993.407 - Gældende
Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>