Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på realtid  fandt 74 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: rettid , realis , relativ ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 108 af 07/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1125 af 04/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1628 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1216 af 26/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1281 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
2001/2 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af børnepornografi
Folketinget
2001/1 BSF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af børnepornografi
Folketinget
AFG nr 9668 af 26/06/2018 - Gældende
Moms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app
Skatteministeriet
2006/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love
(Digital tinglysning m.v.)

Skatteministeriet
KEN nr 9216 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0168
Justitsministeriet
2018/1 LSF 215 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)
Forsvarsministeriet
1999/1 LSF 281 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Justitsministeriet
2006/1 LSV 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Folketinget
BKI nr 29 af 09/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 30. august 2011 om driftsfællesskab af Sound VTS
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven og mortifikationsloven (Digital skibsregistrering og opbevaringsperiode for dagbøger, som føres på skibe)
Erhvervsministeriet
2016/1 LSV 155 - Gældende
Forslag til Lov om kapitalmarkeder
Folketinget
2019/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
2006/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2004/2 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
2016/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2001/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.)

Justitsministeriet
2016/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
2005/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold
(Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2005/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
2017/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
2018/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning)
Justitsministeriet
2005/1 LSF 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.)
Erhvervsministeriet
2007/2 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
2017/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Taxilov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2015/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
Erhvervs- og Vækstministeriet
2010/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2007/2 LSF 34 - Gældende
Forslag til Retsplejelov for Grønland
Justitsministeriet
2012/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 214 af 02/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 848 af 19/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 795 af 20/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 360 af 06/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 959 af 11/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 298 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 883 af 09/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 855 af 17/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 650 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 227 af 11/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 459 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet 1|2 >