Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rekreativt fiskeri  fandt 116 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LBK nr 261 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
(Fiskeriloven)

Udenrigsministeriet
LBK nr 1161 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
(Havstrategiloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1156 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 391 af 16/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund
Udenrigsministeriet
BEK nr 1551 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1224 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1422 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
Udenrigsministeriet
BEK nr 934 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/2 LF 8 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri. (Erhvervsfiskerregistrering, rekreativt fiskeri, kontrol- og straffebestemmelser).
Fødevareministeriet
2006/1 LF 109 - Gældende
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold. (Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.).
Fødevareministeriet
2006/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskerilov og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Fødevareministeriet
1986/1 LSF 201 - Gældende
1986 LSF 201 FORSLAG TIL LOV OM LICENS TIL REKREATIVT FISKERI M.V.
Folketinget
1997/2 LSF 8 - Gældende
1997 LSF 8 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (ERHVERVSFISKERREGISTRERING, REKREATIVT FISKERI, KONTROL- OG STRAFFEBESTEMMELSER)
Folketinget
1997/2 BTL 8 - Gældende
1997 BTL 8 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (ERHVERVSFISKERREGISTRERING, REKREATIVT FISKERI, KONTROL OG STRAFFEBESTEMMELSER) NR L 8 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1986/1 BR 201 - Gældende
1986 BR 201 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LICENS TIL REKREATIVT FISKERI M.V. NR B 201 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 1070
Folketinget
KEN nr 9291 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand, jf. § 47, stk. 1, jf. § 20, stk. 3, og § 24, stk. 1, og § 26, jf. §§ 27 og 28, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til en kommunalbestyrelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 LSV 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Folketinget
2006/1 BTL 109 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af fiskeriloven og om ophævelse af lov om udøvelse af kontrol med det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære forhold
(Regler om puljefiskeri, skærpet straf for overtrædelser i rekreativt fiskeri m.v.)

Folketinget
2011/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven
(Rådgivende udvalg, fiskeri af laks i visse vandsystemer, EU-pointsystem for alvorlige overtrædelser, beslaglæggelse af fiskeredskaber m.v. og straffemyndighed for visse eksterritoriale overtrædelser)

Fødevareministeriet
2011/1 SF.L L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2012) - L 93
Fødevareministeriet
2006/1 SF. L 109 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. december 2006) - L 109
Fødevareministeriet
2007/2 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt
(Implementering af habitatdirektiv, skærpede bøder ved overtrædelser i forbindelse med erhverv m.v.)

Fødevareministeriet
CIS nr 14011 af 11/06/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om optagning af afskåret grøde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 SF.L L 136 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. marts 2008) - L 136
Fødevareministeriet
2017/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på "Fiskeripakken", Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Udenrigsministeriet
1998/1 LSV 106 - Gældende
Forslag til Fiskerilov
Folketinget
2004/2 LSF 124 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskerilov
(Udvalg for muslingeproduktion, overdragelse af rettigheder til etablering, udnyttelse og drift af opdrætsanlæg, offentlig adgang til dele af Fødevareministeriets registre på fiskeriområdet)

Fødevareministeriet
2017/1 LSV 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Folketinget
1987/1 LSF 156 - Gældende
1987 LSF 156 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (FRITIDSFISKERI OG FISKEPLEJE)
Folketinget
1998/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Fiskerilov
Fødevareministeriet
1995/1 LSF 262 - Gældende
1995 LSF 262 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PLANLÆGNING (OPFØRELSE AF SMÅBYGNINGER I LANDZONER)
Folketinget
2010/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nationalparker på havet
Folketinget
2012/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven
(Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner)

Fødevareministeriet
VEJ nr 11130 af 02/12/2015 - Gældende
Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren, 2016
Udenrigsministeriet
1998/1 BTL 106 - Gældende
Betænkning over Forslag til fiskerilov
Folketinget
1988/1 LSF 114 - Gældende
1988 LSF 114 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI (FRITIDSFISKERI OG FISKEPLEJE)
Folketinget
2004/2 LSF 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven, lov om drift af landbrugsjorder og forskellige andre love på Fødevareministeriets område
(Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

Fødevareministeriet
2017/1 LSV 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Folketinget
1992/1 LSF 95 - Gældende
1992 LSF 95 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SALTVANDSFISKERI
Folketinget
2015/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervs- og Vækstministeriet
2010/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
(Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

Transportministeriet
FOU nr 1980.501 - Gældende
Forenings klageberettigelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven
Folketinget
2014/1 LSF 36 - Gældende
Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden
Fødevareministeriet
1999/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
2014/1 LSF 70 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven
(Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)

Miljøministeriet
2017/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
1998/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om havne
Transport- og Energiministeriet
VEJ nr 9756 af 15/05/2008 - Gældende
Vejledning om kommuneplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >