Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på relativ  fandt 2227 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: regulativ , relation , relat ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 205 af 28/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1410 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 54 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 57 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1520 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 232 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
LOV nr 658 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1532 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love
(Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1162 af 26/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
(Friplejeboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
BEK nr 922 af 05/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om væsentlighedsgrænse for gældsforpligtelser i restance
Erhvervsministeriet
BEK nr 893 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1096 af 09/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elovne til husholdningsbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 320 af 07/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning og oplysningspligt vedrørende kombinerede vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 230 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gaskvalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 948 af 12/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 478 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1336 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 247 af 14/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 872 af 20/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter
Erhvervsministeriet
DIR nr 10010 af 01/10/1976 - Gældende
Teknisk direktiv. Koldtvandsmålere EØF-typegodkendelse og -justering. Almindelige bestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 784 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 151 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 615 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2019.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 850 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.
Finansministeriet
BEK nr 1006 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1440 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 67 af 28/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 582 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme
Erhvervsministeriet
BEK nr 788 af 05/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse til arbejdsstudietekniker inden for slagteri- og kødindustrien
Undervisningsministeriet
BEK nr 707 af 18/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>