Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rettid  fandt 10892 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 513 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Opkrævning via én skattekonto)

Skatteministeriet
LBK nr 1152 af 10/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding
(Kulbrinteopkrævningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1669 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 175 af 12/03/2009 - Gældende
Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
(Betalingsfristudskydelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LOV nr 803 af 24/10/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Midlertidig pensionsopsparing)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 407 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Investeringsselskaber og hedgeforeninger)

Skatteministeriet
LBK nr 572 af 20/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 906 af 12/09/2008 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber)

Skatteministeriet
LBK nr 573 af 06/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)
(Opkrævningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 696 af 21/12/1982 - Gældende
Lov om en midlertidig formueafgift af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsformueafgiftsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 1209 af 07/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 202 af 27/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 185 af 08/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om ikrafttræden af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).
Skatteministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1375 af 04/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 423 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven m.v.
(Bedre vilkår for investering i unoterede aktier, værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter, udvidelse af adgangen til at anvende reglerne om ophørspension m.v. og overgangsregel for adgang til hensættelsesfradrag)

Skatteministeriet
LBK nr 56 af 23/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)
(Gebyrloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 62 af 23/02/1966 - Gældende
Bekendtgørelse af Loven af 1926 om ændring i amtstueforordningen af 8. juli 1840.
Skatteministeriet
LOV nr 449 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem)

Finansministeriet
LOV nr 237 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove(Fast driftssted og fiskale repræsentanter)
Skatteministeriet
LOV nr 433 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing
(Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1357 af 18/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
(Kvælstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 683 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 421 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love
(Valgfrihed i SP-ordningen)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 346 af 18/04/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love
(Automatisk modregning m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 21132 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 19 om alkoholholdige drikkevarer fremstillet af korn (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 724 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love
(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1338 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love
(Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer)

Skatteministeriet
LBK nr 333 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gældsbreve
(Gældsbrevsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1283 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)
(Kursgevinstloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1126 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven
(Pensionsafkastbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 613 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 88 af 26/02/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1376 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LBK nr 790 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kolonihaver
Erhvervsministeriet
LBK nr 1042 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
LBK nr 797 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
(BBR-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 526 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
(Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms)

Skatteministeriet
LOV nr 435 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af forskellige afgiftslove (Ændring af kredittider m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 947 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond.
Skatteministeriet
LBK nr 244 af 10/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Batteriafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 278 af 17/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1264 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af skattekontrolloven
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 76 af 03/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 126 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>