Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 923 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9915 af 01/03/2002 - Gældende
Løft af personer med gaffeltruck - At-vejledning B.2.3.1 - Marts 2002 - Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9797 af 27/09/2018 - Gældende
Løft af personer med gaffeltruck
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af grundlaget for renovering af kloakker
Folketinget
VEJ nr 9019 af 12/12/2002 - Gældende
Vejledning om Støjkrav til maskiner til brug i det fri - At-vejledning D.6.4 - December 2002
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 BSF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse
Folketinget
2001/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
2012/1 BRB 87 - Gældende
Beretning om Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A
Folketinget
CIR nr 14003 af 15/08/1986 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 BSF 128 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fremtidig humanitær bistand finansieret ved gradvis nedlæggelse af hjemmeværnet
Folketinget
VEJ nr 9608 af 04/07/2019 - Gældende
Arbejde i stenhuggerier Sundhedsfarer og gener i forbindelse med stenhuggerarbejde. Støv, støj, fysiske belastninger og værnemidler.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11176 af 12/04/2000 - Gældende
kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 12/2000
Justitsministeriet
KEN nr 4048 af 21/10/1988 - Gældende
Tvist om bl.a. entreprenørens udførelse af et betongulv i en lager- og fabrikshal. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR1H nr 10507 af 30/03/2016 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser
Justitsministeriet
KEN nr 10017 af 23/10/1984 - Gældende
Afslag på patentansøgning vedrørende anordning på aksialblæsere p.g.a. manglende opfindelseshøjde.
Erhvervsministeriet
2007/2 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et forskningsprogram om miljø- og sundhedsrisici samt anvendelse af et skærpet forsigtighedsprincip i forhold til nanoteknologiske produkter og processer
Folketinget
VEJ nr 3612 af 01/11/1995 - Gældende
At-meddelelse nr. 2.02.4, november 1995, erstatter september 1994 Ståltove (wirer)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9339 af 09/04/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0210
Justitsministeriet
VEJ nr 9017 af 01/08/2002 - Gældende
Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - At-vejledning D.3.2 - August 2002 - Erstatter At-meddelelse nr 4.10.1 af januar 1985, nr. 4.10.4 af april 1988 og nr 4.10.5 af januar 1996
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9280 af 02/03/2012 - Gældende
Nyt påbud på grund af utilstrækkelig efterkommelse af påbud om at sikre bowlingmaskiner
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10414 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over speciallæges vurdering af arbejdsdygtighed
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9382 af 01/02/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-02 om erhvervssygdom - anerkendelse - karpaltunnelsyndrom - kraftbetonet - repetitivt - håndledsbelastende arbejde - arbejdsskade - længerevarende
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9259 af 28/04/2010 - Gældende
Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9229 af 28/03/2014 - Gældende
Påbud om, at forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappe samt påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomat
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9772 af 29/08/2018 - Gældende
Fastholdelse af forbud med påbud om straks at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret, fastholdelse af at virksomheden er rette modtager af afgørelsen samt af nævnets kompetence
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9236 af 17/03/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 14/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9486 af 23/10/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 85/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9759 af 12/11/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-81
Justitsministeriet
AFG nr 9080 af 19/11/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde og apparat til affedtning af tarme havde ikke fornøden opfindelseshøjde
Erhvervsministeriet
KEN nr 10073 af 12/11/1993 - Gældende
Ansøgning om patent på 'glidningshæmmende gulv- eller bundbelægninger eller -beklædninger og vægbeklædninger, navnlig til metalliske svømmebassiner' afslået, da opfindelsen ikke adskilte sig tilstrækkeligt fra den kendte teknik.
Erhvervsministeriet
AFG nr 10220 - Gældende
Bindende svar - Afgiftsgrundlag Biocider Salg mellem interesseforbundne
Skatteministeriet
VEJ nr 14003 af 01/02/1994 - Gældende
Tilsyn med landbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9420 af 01/06/2011 - Gældende
De civilretlige regler vedrørende køb og aftaler er afgørende for, hvem der gives leverandørpåbud
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3700 af 06/10/1992 - Gældende
Rolf Wagle A/S, Fred. Olsens Gate 11, 0105 Oslo 1, (advokat Morten Ulrich) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Arnold Hansen, Jørn-Oluf Olsen, Steen A. Rasmussen, Spang-Hanssen, Tjellesen og Westergaard. Lovligt fagligt formål. Passivitet. Konfliktvarsel mod norsk rederi uretmæssigt.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10820 af 01/08/2007 - Gældende
Ventilation på faste arbejdssteder - Vejledning om krav til procesventilation - At-vejledning A.1.1 - Maj 2001 - Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 - 2. udgave, august 2007
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9397 af 06/05/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10167 af 01/08/2009 - Gældende
Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B.4.10 - August 2009
Beskæftigelsesministeriet
TRA nr 21636 af 19/11/1981 - Gældende
Ændringer til de internationale søvejsregler, 1972. (* 1)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9719 af 01/05/2004 - Gældende
Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Erstatter At-anvisning nr. 2.2.0.1 af november 1996
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9291 af 15/05/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-5-99 om anerkendelse - erhvervssygdom - kraftbetonet arbejde - seneskedehindebetændelse - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9233 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00433
Justitsministeriet
VEJ nr 9108 af 07/03/2018 - Gældende
At-vejledning F.0.7-1 om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9579 af 27/06/2019 - Gældende
Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Vejledningen gælder for elevers praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter med stoffer og materialer (kemikalier), biologiske agenser (eksempelvis mikroorganismer) og tekniske hjælpemidler (apparatur mv.) ved de gymnasiale uddannelser.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10366 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over for sen erkendelse af tarmslyng
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10057 af 26/06/1995 - Gældende
Patentdirektoratet afslog efter indsigelse ansøgning om patent på fremgangsmåde og anlæg til tilvejebringelse af et asfalt-blandingsmateriale under genanvendelse af opbrækket gammel asfalt og tilsætning af ny asfalt. Patentankenævnet tilbagesendte sagen til direktoratet til fortsat behandling i realiteten.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9196 af 28/04/2008 - Gældende
Afgørelse af klage - stadfæstelse af afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10098 af 03/12/1993 - Gældende
Opfindelse og de foranstaltninger, den omfattede, ikke anset som ny i forhold til, hvad der allerede var på markedet ved ansøgningens indlevering.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9790 af 07/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BST nr 25065 af 31/05/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M. 231-2 om bestemmelser i tilknytning til værnsfælles forvaltning.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9640 af 01/10/2011 - Gældende
Program for levetidsundersøgelser af trykbærende udstyr med begrænset levetid
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 4016 af 21/06/1993 - Gældende
Entreprise, mangler, entreprenørrådgivning, leverandøransvar, risikoafværgelse (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>