Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 915 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10014 af 07/10/1988 - Gældende
Ansøgning om patent tilbagesendt til Patentdirektoratet til fortsat behandling i overensstemmelse med klagers principale påstand.
Erhvervsministeriet
BKI nr 7 af 29/02/1940 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Paris den 31. Oktober 1938 afsluttede Konvention om Ændringer i den internationale Sundhedskonvention af 21. Juni 1926
Udenrigsministeriet
2012/1 LSV 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Folketinget
UDT nr 9906 af 09/08/2017 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
Folketinget
KEN nr 10011 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-381
Justitsministeriet
2006/1 LSF 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
(Lovens anvendelsesområde og central vejledningskompetence m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2003/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en ændring af artikel 10.2 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank
Finansministeriet
FOU nr 2017.21 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
Folketinget
1986/1 LSF 31 - Gældende
1986 LSF 31 FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
2016/1 BTL 90 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse)
Folketinget
STV nr 20111 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
1989/1 BTL 148 - Gældende
1989 BTL 148 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (FÆRDSELSSIKKERHEDSFREMMENDE FORANSTALTNINGER, FORENKLING OG MODERNISERING, ØNSKENUMMERPLADER M.V.) NR L 148 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
FOU nr 2011.2010 - Gældende
2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt
Folketinget
VEJ nr 9294 af 06/05/2015 - Gældende
Trikinvejledningen Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød.
Miljø- og Fødevareministeriet
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20055 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20023 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20080 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 48 af 11/09/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den internationale Sundhedskonvention af 1944 angaaende Ændringer i den internationale Sundhedskonvention af 21. Juni 1926 og af Protokol af 23. April 1946 til Forlængelse af den internationale Sundhedskonvention af 1944.
Udenrigsministeriet
1989/1 LSF 58 - Gældende
1989 LSF 58 FORSLAG TIL LOV OM SPILLEKASINOER
Folketinget
ISP nr 1998.570 - Gældende
Inspektion af Teglgårdshuset og Udslusningsboligerne i Middelfart
Folketinget
KEN nr 9992 af 25/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9610 af 18/11/2004 - Gældende
Vejledning om Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9393 af 01/07/2013 - Gældende
Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10098 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 8 af 14/02/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 02/03/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale færdselskonvention af 19. september 1949.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9956 af 23/09/2016 - Gældende
Vejledning om hundelovens forbudsordning, regler om skambid mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 31 af 24/07/1964 - Gældende
Bekendtgørelse af ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19. december 1954 om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
CIR nr 13365 af 05/08/1988 - Gældende
Cirkulære om metoder til prøveudtagning og laboratorieundersøgelser af kasein og kaseinater til konsum.
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BR 10 - Gældende
Beretning om initiativer mod sort arbejde
Folketinget
KEN nr 10076 af 09/09/1994 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde til fremstilling af et vævsklæbestof på basis af humane eller animalske proteiner fra blov afslået, da det ansøgte patent ikke fandtes at afvige væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
BST nr 25095 af 30/11/1991 - Gældende
Bestemmelser vedrørende udfærdigelse af identitetskort til forsvarets personel
Forsvarsministeriet
KEN nr 9569 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-161
Justitsministeriet
KEN nr 9203 af 07/05/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00202
Justitsministeriet
1990/2 BTL 178 - Gældende
1990 BTL 178 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER ØRESUND NR L 178 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9175 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00414
Justitsministeriet
2006/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. samt emballageafgiftsloven
(Nedsættelse af mineralvandsafgiften samt emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
2011/1 LSV 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Folketinget
VEJ nr 11603 af 31/12/1985 - Gældende
Justitsministeriets lærervejledning om køreuddannelsen til kategori B.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2011/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Skatteministeriet
2004/2 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9603 af 01/06/2006 - Gældende
Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60086 af 30/11/1993 - Gældende
Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10013 af 04/04/1991 - Gældende
Indsigelse mod patent på fremgangsmåde ikke taget tilfølge
Erhvervsministeriet
VEJ nr 60276 af 01/10/1991 - Gældende
Retningslinjer for grovvarebranchen
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsumisafgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>