Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 912 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10052 af 29/02/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en marktromle.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10586 af 01/09/2006 - Gældende
Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer - At-vejledning C.0.18 - September 2006 - Erstatter At-vejledning D.2.6, At-meddelelse 3.02.7, At-meddelelse 4.04.21 og At-cirkulæreskrivelse 2/1991 - Vejledning om arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljøministeriet
VEJ nr 11340 af 10/09/1991 - Gældende
Vejledning om anklageskrifter
Justitsministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14004 af 01/02/1990 - Gældende
Pligter ved risikobetonede aktiviteter
Miljø- og Fødevareministeriet
2010/1 BTL 138 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Folketinget
CIR nr 210 af 16/12/1982 - Gældende
Cirkulære om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
1994/1 LSF 186 - Gældende
1994 LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF BEKÆMPELSESMIDLER
Folketinget
1990/2 LSF 74 - Gældende
1990 LSF 74 FORSLAG TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
1997/2 LSF 42 - Gældende
1997 LSF 42 FORSLAG TIL LOV OM INDENDØRS HOLD AF DRÆGTIGE SØER OG GYLTE
Folketinget
STV nr 20066 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2017/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1999/1 LSF 268 - Gældende
Forslag til Lov om gevinstgivende spilleautomater
Skatteministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20014 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
UDT nr 9573 af 08/05/2017 - Gældende
Ikke kritik af, at aktindsigt i eksamensspørgsmål til teoriprøve var betinget af, at aktindsigten skulle ske ved personligt fremmøde og gennemsyn af spørgsmålene. Offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 1
Folketinget
1999/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljøministeriet
2017/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
BST nr 25065 af 31/01/1991 - Gældende
FKOBST 152-1. Bestemmelser for flyvning med militære luftfartøjer. Lufttrafikregler m.v.
Forsvarsministeriet
2004/2 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
STV nr 20125 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
1991/1 LSF 81 - Gældende
1991 LSF 81 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE LOVBESTEMMELSER OM ERHVERVSUDØVELSE PÅ GRUNDLAG AF AUTORISATION M.V. (UDSTEDELSE OG FRATAGELSE AF AUTORISATIONER M.V.)
Folketinget
VEJ nr 9453 af 27/06/2014 - Gældende
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10374 af 01/08/2005 - Gældende
Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - At-vejledning C.0.9 - August 2005 - Erstatter juni 2002
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 60270 af 31/12/1984 - Gældende
Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet
Miljø- og Fødevareministeriet
2010/1 LSF 135 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v.
(Forenkling af fremgangsmåden for meddelelse af udførselstilladelse m.v.)

Justitsministeriet
BKI nr 60 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 12. januar 1994 mellem Danmark/Færøerne og Schweiz
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island
Udenrigsministeriet
KEN nr 9550 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00131
Justitsministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)
Skatteministeriet
2009/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område)

Miljøministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
STV nr 20037 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
1985/1 LSF 90 - Gældende
1985 LSF 90 FORSLAG TIL LOV OM FRIKOMMUNER
Folketinget
1994/1 LSF 2 - Gældende
1994 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DEN EUROPÆISKE UNIONS UDVIDELSE MED NORGE, ØSTRIG, FINLAND OG SVERIGE
Folketinget
BKI nr 44 af 28/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
2009/1 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven1)
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
1990/1 LSF 21 - Gældende
1990 LSF 21 FORSLAG TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
1989/1 LSF 164 - Gældende
1989 LSF 164 FORSLAG TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
AFG nr 9082 af 19/12/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde til formindskelse af svovldioxidindholdet i røggas stammende fra forbrænding af svovlholdigt brændsel havde tilstrækkelig opfindelseshøjde
Erhvervsministeriet
1990/2 LSF 178 - Gældende
1990 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER ØRESUND
Folketinget
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60271 af 01/01/1984 - Gældende
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>