Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 919 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 9082 af 19/12/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde til formindskelse af svovldioxidindholdet i røggas stammende fra forbrænding af svovlholdigt brændsel havde tilstrækkelig opfindelseshøjde
Erhvervsministeriet
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60271 af 01/01/1984 - Gældende
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20061 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
1992/1 LSF 17 - Gældende
1992 LSF 17 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER (* 1)
Folketinget
ISP nr 2006.811 - Gældende
Inspektion af Bornholms Regionskommune
Folketinget
2004/2 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat (Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)
Folketinget
2009/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Miljøministeriet
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1994/1 LSF 36 - Gældende
1994 LSF 36 FORSLAG TIL LOV OM STRAFFORFØLGNING VED DET INTERNATIONALE TRIBUNAL TIL PÅDØMMELSE AF KRIGSFORBRYDELSER I DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN
Folketinget
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
KEN nr 9815 af 17/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00956
Justitsministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
2007/2 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
2004/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Våbenformidling mv.)

Justitsministeriet
VEJ nr 9075 af 11/03/2008 - Gældende
Vejledning om strandrensning
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
STV nr 20106 af 01/01/2003 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2003 A FOREBYGGENDE RESTANCE
Skatteministeriet
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1998/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
KEN nr 9043 af 02/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/5
Justitsministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
1992/1 LSF 18 - Gældende
1992 LSF 18 FORSLAG TIL FORSLAG TIL LOV OM JAGT OG VILDTFORVALTNING (* 1)
Folketinget
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
1998/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
1986/1 BTL 76 - Gældende
1986 BTL 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIOMEDICINSKE FORSØG NR L 76 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 60283 af 31/10/1993 - Gældende
Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 BTL 28 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.
(Strafskærpelse, næringsbrev til fødevarevirksomheder og inddragelse heraf, udveksling af oplysninger m.v.)

Folketinget
2013/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
BKI nr 7 af 13/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 29. juni 2015 om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9001 af 02/01/2020 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9810 af 31/05/2006 - Gældende
Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg Nr. 2 2006
(Tilslutningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
VEJ nr 12415 af 01/01/2001 - Gældende
Luftvejledningen
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1996/1 BSF 9 - Gældende
1996 BSF 9 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN TUNESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
AFG nr 9112 af 04/06/1997 - Gældende
En fremgangsmåde til fremstilling af et agglomereret pulverformet mælkeprodukt fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra, hvad der er beskrevet i et tidligere patentskrift
Erhvervsministeriet
VEJ nr 11764 af 01/09/2000 - Gældende
Zonering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2000

Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60376 af 01/01/1998 - Gældende
Vejledning om prøvetagning og analyse af jord
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 13 1998

Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2001/2 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 60189 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Boringskontrol på Vandværker
Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>