Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rug  fandt 433 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
MED nr 13900 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vejledning for avlskontrol af sædekorn 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk indsats for et gensplejsningsfrit landbrug
Folketinget
RGL nr 13184 af 15/06/1985 - Gældende
Statsfrøkontrollens prøvetagningsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
Skatteministeriet
VEJ nr 9665 af 10/07/2019 - Gældende
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
(Nøglehulsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9345 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9233 af 21/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/81
Justitsministeriet
2014/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af gødskningsregler
Folketinget
STV nr 20036 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT B.2 - TIR-ORDNINGEN
Skatteministeriet
RGL nr 13183 af 15/06/1985 - Gældende
Statsfrøkontrollens analyseregler
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 BSF 80 - Gældende
1996 BSF 80 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REGULERING AF SKARVBESTANDEN
Folketinget
STV nr 20030 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT B.2 - TIR-ORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20060 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 B.2 TIR-ORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20008 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 B.2 TIR-ORDNINGEN
Skatteministeriet
TRA nr 21000 af 14/03/1857 - Gældende
Traktat ang. Afløsningen af Sund- og Belttolden *)
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 07/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale hvedeoverenskomst af 1986 og de dertil knyttede konventioner om hvedehandel og fødevarehjælp
Udenrigsministeriet
FOU nr 1983.64 - Gældende
Forligsmandens indgriben ved overenskomstfornyelse
Folketinget
FOU nr 1989.122 - Gældende
Tilbagebetaling af omlægningsstøtte til økologisk jord brugsproduktion.
Folketinget
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13020 af 01/01/1988 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PT - FORÆLDELSE AF SKATTEKRAV - FRISTEN FOR SKØNSMÆSSIGE ANSÆTTELSER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PT - FORÆLDELSE AF SKATTEKRAV - FRISTEN FOR SKØNSMÆSSIGE ANSÆTTELSER M.V.
Skatteministeriet
VEJ nr 60375 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 10/1998

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT B.1 - EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
1991/1 BTL 70 - Gældende
1991 BTL 70 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE NR L 70 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 60392 af 01/12/1996 - Gældende
Vejledning om tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM for svine- og fjerkræfarme.
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug
Fødevareministeriet
VEJ nr 60276 af 01/10/1991 - Gældende
Retningslinjer for grovvarebranchen
Miljø- og Fødevareministeriet
1985/1 BR 8 - Gældende
1985 BR 8 BERETNING OVER DEN AF ENERGIMINISTEREN DEN 2. MAJ 1986 TIL DET ENERGIPOLITISKE UDVALG AFGIVNE REDEGØRELSE I HENHOLD TIL § 6, STK. 1, I LOV NR. 293 AF 10. JUNI 1981 OM ANVENDELSE AF DANMARKS UNDERGRUND (2. UDBUDSRUNDE) NR 70008 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1146
Folketinget
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2016/1 LSF 145 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder)
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 LSF 6 - Gældende
1995 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 LSF 20 - Gældende
1997 LSF 20 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
BKI nr 27 af 14/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale traktat af 3. november 2001 om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1986/1 BTL 76 - Gældende
1986 BTL 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIOMEDICINSKE FORSØG NR L 76 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2005/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven
(Masseødelæggelsesvåben mv.)

Justitsministeriet
2017/1 LSF 216 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Målrettet kvælstofregulering m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >