Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9827 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 189 af 06/05/1985 - Gældende
Bekendtgørelse af Reglement for driften af Københavns Frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 912 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1477 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 568 af 06/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9057 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B III B, redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 969 af 16/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 670 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
(Radioaktivitetsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1509 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1624 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller eller anlæg, der producerer elektricitet ved anvendelse af biogas, forgasningsgas eller biomasse
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 752 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 810 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsbekendtgørelsen)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1346 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 539 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1273 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
(Slagtefjerkræbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1260 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17150 af 15/05/1995 - Gældende
Bestemmelser om ultralette gyroplaner
(BL 9-12, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1261 af 10/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 225 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 913 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(Miljøvurderingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1247 af 30/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1123 af 22/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1234 af 29/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 981 af 15/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1461 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af havne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1395 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1540 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1105 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1482 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1114 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1106 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1609 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1473 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
(LER-bekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1443 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1633 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om socialtilsyn
(Socialtilsynsbekendtgørelsen)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1280 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning om parameterlisten
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1116 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler
(Legetøjsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9790 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel IV, radiokommunikation GMDSS, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1425 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring
Erhvervsministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9059 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B IV, radiokommunikation, GMDSS, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 562 af 26/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>