Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9864 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 562 af 26/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 253 af 04/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg
Erhvervsministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 993 af 05/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10058 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1277 af 02/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 669 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
(Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 911 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9876 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-61, 1. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10192 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 475 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 1291 af 03/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1473 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner
(Gasmotorbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 899 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1444 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9079 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 450 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1019 af 28/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1441 af 04/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1796 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 58 af 18/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 11781 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 26 af 13/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1047 af 26/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1341 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1108 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1157 af 01/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 11643 af 12/10/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 354 af 07/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1380 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1758 af 22/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)
(Vagtholdsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 497 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
Justitsministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1151 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om radiogrænseflader
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 992 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12478 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXII Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 744 af 12/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1795 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1269 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1340 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>