Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9869 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1390 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 181 af 18/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning af skibe
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 223 af 24/06/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve.
Justitsministeriet
BEK nr 110 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 12483 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr, m.v. Kapitel III-A Redningsmidler og arrangementer, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 304 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter m.v. på søfartsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 102 af 16/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedstjenesten i skibe(* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 11779 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XXI, Forebyggelse af olieforurening, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9752 af 29/03/1999 - Gældende
Teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 539 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 558 af 01/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10181 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse af olieforurening, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 908 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 290 af 30/09/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notering af massegældsbreve.
Justitsministeriet
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 538 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1243 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1735 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter
(Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10155 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 478 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 537 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 721 af 22/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 73 af 22/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse
(Skrotningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1395 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1396 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1398 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 512 af 17/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning
(Ændringer som følge af CLP-forordningen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 536 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1649 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1336 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1397 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1677 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1612 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9694 af 14/08/2006 - Gældende
Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 1611 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1247 af 13/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1521 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1402 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10056 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10151 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 247 af 14/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1610 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 224 af 03/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om aftrapning af huslejetilskud m.v. til visse ungdomsboliger efter § 99 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9199 af 08/02/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95
Erhvervsministeriet
BEK nr 703 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
Undervisningsministeriet
BEK nr 10143 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1493 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1082 af 12/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 586 af 24/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Københavns Universitets Naturhistoriske Museer m.v. og Botaniske Have
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>