Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9868 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 409 af 11/05/2016 - Gældende
Lov om aktiviteter i det ydre rum
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 732 af 20/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum
(Beskyttelsesrumsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 444 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Justering af rumvarmeafgiften m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1217 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af virksomhedsordningen, afskaffelse af 25 pct.s tillægget m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 312 af 01/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas
(Gasafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 313 af 21/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)

Skatteministeriet
LOV nr 457 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
LBK nr 308 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 618 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.
Justitsministeriet
LBK nr 178 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb
Justitsministeriet
LBK nr 71 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibsmåling
(Skibsmålingsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1161 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
(Havstrategiloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LBK nr 966 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 615 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervsministeriet
LOV nr 1353 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)

Skatteministeriet
LBK nr 1359 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
(Virksomhedsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 286 af 25/04/2001 - Gældende
Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 54 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 479 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet
Erhvervsministeriet
LBK nr 426 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
(Dødsboskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 330 af 29/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
Kirkeministeriet
LBK nr 635 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven
Justitsministeriet
LOV nr 166 af 24/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 535 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 540 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 588 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Sund og Bælt Holding A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 514 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove
(Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 746 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
(Inspire-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 437 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LOV nr 458 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
(Kunstfondsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1070 af 24/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
(Erstatningsansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 961 af 17/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
(Fondsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1201 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af arkivloven
Kulturministeriet
LOV nr 426 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1283 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)
(Kursgevinstloven)

Skatteministeriet
LOV nr 133 af 25/02/2020 - Gældende
Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven)
(Dyrevelfærdsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
(Indkvarteringsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1148 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>