Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9827 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1191 af 09/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1537 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9078 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 153 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 436 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1598 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 212 af 27/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
Forsvarsministeriet
BEK nr 151 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 156 af 21/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 1229 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9075 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (1) Redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1425 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v.
(CCS-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1107 af 20/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretninger
Statsministeriet
BEK nr 311 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige DAB-sendemuligheder i blok 2
Kulturministeriet
BEK nr 776 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat urørt skov
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1423 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil
(Rugeægsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 49 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
(Brændeovnsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1489 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 59 af 15/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
(Rådgivningsbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 518 af 17/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9424 af 01/06/2007 - Gældende
Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 35 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 588 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
Forsvarsministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 472 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 463 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
FSK nr 3006 af 01/12/1975 - Gældende
Forskrifter for indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1422 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
(Konsumægsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1632 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 102 af 31/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen
Kulturministeriet
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1500 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1279 af 02/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1060 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1466 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1434 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Undervisningsministeriet
BEK nr 1691 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning
Erhvervsministeriet
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 588 af 07/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om placering og udformning af stationer og skakte m.m.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 158 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 978 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar
Erhvervsministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>