Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
VEJ nr 4032 af 30/11/1988 - Gældende
Vejledning om radon og nybyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2008/1 BSF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at fremme kulturel integration i folkeskolen af elever med muslimsk baggrund ved at forbyde, at der i folkeskolen tages kulturelt/religiøst betingede særhensyn til minoritetsgrupper
Folketinget
VEJ nr 9985 af 01/07/2017 - Gældende
Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.
(Kønsrelateret reklame)

Erhvervsministeriet
ISP nr 2007.868 - Gældende
Inspektion af handicaptilgængeligheden til Odense Kommunes Fodboldstadion
Folketinget
STV nr 20122 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2000/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat
Arbejdsministeriet
FOU nr 2005.485 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt
Folketinget
2006/1 BTL 191 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om røgfri miljøer
Folketinget
UDT nr 9523 af 03/07/2014 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
2001/2 LSV 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)

Folketinget
STV nr 20067 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
AFG nr 9847 af 27/08/2019 - Gældende
Levering af brændstof til skibe i udenrigsfart - momsfritagelse
Skatteministeriet
KEN nr 9747 af 11/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fond - intern uddeling - fradragsberettiget
Skatteministeriet
2008/1 TBL 211 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven
(Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

Folketinget
VEJ nr 10014 af 06/08/1993 - Gældende
Vejledning om vilkår for godkendelse af servicestationer for oppustelige redningsflåder (* 1)
Erhvervsministeriet
ISP nr 2004.0107 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Amtsgården i Vestsjællands Amt
Folketinget
VEJ nr 9303 af 20/05/2014 - Gældende
At-vejledning F.0.6-2 om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Grønt Danmarkskort og kommunernes mulighed for at udpege Natura 2000-områder
Folketinget
AFG nr 9581 af 20/03/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang
Skatteministeriet
1992/1 LSF 90 - Gældende
1992 LSF 90 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (UDVIDELSE AF FORSØGSREGLERNE)
Folketinget
2007/2 BTL 148 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Folketinget
KEN nr 9476 af 30/06/2005 - Gældende
Praksisundersøgelse om personligt tillæg og hjælp til sygebehandling - af Bente Jørgensen og Gerda Søe
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9856 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-540
Justitsministeriet
KEN nr 9726 af 01/07/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre tilstrækkelige velfærdsforanstaltninger på byggeplads
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10400 af 03/07/2007 - Gældende
Sikring af revisionsgrav
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 10025 af 16/11/2018 - Gældende
Genoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift- styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9400 af 28/04/2011 - Gældende
Krav om akustikregulering på grund af unødig støj
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 BTL 75 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning (Midlertidig indkvartering af flygtninge)
Folketinget
CIR nr 106 af 27/10/2009 - Gældende
Cirkulære om Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren
(Til Halsnæs Kommune)

Erhvervsministeriet
KEN nr 9576 af 14/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KOM nr 19728 af 31/10/1997 - Gældende
Børn og biler - Af fuldmægtig Martin Lindeblad Nielsen (* 1)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 LSF 241 - Gældende
1985 LSF 241 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKIBSREGISTRERING (INDEKSPANTERETTIGHEDER)
Folketinget
KEN nr 10044 af 03/10/2016 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau, således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 BTL 72 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.)
Folketinget
KEN nr 9935 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9434 af 11/04/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - sport - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9183 af 13/02/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - religion eller tro - afskedigelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 1993.407 - Gældende
Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Folketinget
2002/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser
(Forenkling og mere fleksibilitet)

Undervisningsministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1968 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1968 0142 MN. UDLEJNING AF FRYSE- OG KØLERUM SAMT LEVERING AF KULDE
Skatteministeriet
2007/2 LSV 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love
(Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.)

Folketinget
FOU nr 2014.0018 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
FOU nr 2017.27 - Gældende
2017-27. Manglende hjemmel til postkontrol på sikret institution
Folketinget
FOU nr 1988.201 - Gældende
Inspektion på Rigshospitalets psykiatriske afdeling
Folketinget
ISP nr 2011.0412 - Gældende
Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007
Folketinget
KEN nr 10690 af 15/08/2008 - Gældende
Afgørelse af klage - Forrum til personaletoilet
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9171 af 06/05/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 33/1998
Justitsministeriet
KEN nr 10572 af 28/08/2015 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning sundhedsmæssigt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>