Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2009/1 BSF 128 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9183 af 24/05/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/71
Justitsministeriet
KEN nr 9983 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10122 af 27/08/2009 - Gældende
Krav om toilet til ansatte beskæftiget med pasning af kvæg, og at arbejdsgiverens private toilet ikke kan anvises
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 BTB 7 og B 9 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af bestemmelsen om minimumsstraf for overtrædelse af våbenlovens forbud mod knive på offentlige steder
Folketinget
KEN nr 9282 af 29/02/2012 - Gældende
Ikke dispensation fra reglerne om friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartling med et kodenummereret produkt
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2008.0827 - Gældende
Opfølgning til inspektion af SvømmeCenter Falster den 11. marts 2008
Folketinget
KEN nr 9013 af 02/10/2014 - Gældende
Ventilation
Beskæftigelsesministeriet
2005/1 BSF 140 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en ændring af DAC-kriterierne
Folketinget
2017/1 BTL 49 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«)
Folketinget
KEN nr 10064 af 02/10/2008 - Gældende
Der fandtes at være offentlig adgang til et bankocenter, derfor måtte der ikke ryges
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for flere røgfri miljøer
Folketinget
2003/1 BSF 172 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mangfoldighed i gymnasiet
Folketinget
KEN nr 9520 af 28/10/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BTL 97 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)
Folketinget
ISP nr 1997.396 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Ringkøbing
Folketinget
2003/1 LSV 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og lov om finansiel virksomhed
(Forenkling og stramning af tildelingskriterier m.v.)

Folketinget
2011/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om frikommuner
Folketinget
KEN nr 9078 af 14/12/2011 - Gældende
Påbud om at sikre mod generende blænding fra vinduer og lyse vægge, og reflekser på pc-skærme
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 BSF 7 - Gældende
1987 BSF 7 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GARANTI MOD ATOMVÅBEN PÅ ORLOGSFARTØJER I DANSKE HAVNE
Folketinget
1997/2 LSF 107 - Gældende
1997 LSF 107 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE (AFGIFTSFORHØJELSER OG AFGIFT AF VARME PRODUCERET VED AFFALDSFORBRÆNDING M.V.)
Folketinget
MED nr 11427 af 30/06/1958 - Gældende
Meddelelse om farlighedsdekreter (* 1)
Justitsministeriet
STV nr 20022 af 01/01/1978 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1978 0559 MN. FRADRAGSRET FOR OMBYGNINGS- OG REPARATIONSARBEJDER PÅ ET
Skatteministeriet
2010/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Udvidet mulighed for hensyntagen til teologisk retningsbestemte mindretal samt øget mulighed for mobilitet blandt præster)

Kirkeministeriet
KEN nr 10080 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-388/403
Justitsministeriet
AFG nr 10187 af 18/12/2018 - Gældende
Udgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren
Skatteministeriet
2001/1 BF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af forvaltningsdomstole, ændring af klagebehandlingen i forbindelse med tilkendelse af sociale ydelser og præcisering af den sociale lovgivning.
Socialministeriet
2014/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø
Folketinget
STV nr 20024 af 01/01/1982 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1982 0782 MN. FARVEKONSULENTVIRKSOMHED
Skatteministeriet
ISP nr 2001.676 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital
Folketinget
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
ISP nr 2010.0622 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
STV nr 20053 af 01/01/1991 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1991 1317 TSS. SALG AF YDELSER TIL ESA (DEN EUROPÆISKE RUMORGANISATION)
Skatteministeriet
1985/1 BSF 115 - Gældende
1985 BSF 115 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOLELOV
Folketinget
2010/1 BTL 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Folketinget
ISP nr 2005.1121 - Gældende
Opfølgning nr. 2 til inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg
Folketinget
KEN nr 9407 af 05/11/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 130/1997
Justitsministeriet
KEN nr 10102 af 20/04/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - hindre skadelig nedbrydning og forurening samt sikre, at opbevaringstemperaturer overholdes
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
Folketinget
VEJ nr 133 af 15/07/1998 - Gældende
Vejledning om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder
Erhvervsministeriet
2004/1 BTB 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om naturgenopretning af Åmosen
Folketinget
VEJ nr 60276 af 01/10/1991 - Gældende
Retningslinjer for grovvarebranchen
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9618 af 18/12/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00332
Justitsministeriet
2003/1 LSF 124 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Socialministeriet
ISP nr 2007.769 - Gældende
Inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital
Folketinget
2012/1 BF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for bortførte børn.
Social- og Integrationsministeriet
VEJ nr 9188 af 06/02/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 9624 af 22/06/2018 - Gældende
Meddelelse om omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 (Til samtlige kommunalbestyrelser)
Børne- og Socialministeriet
1986/1 BSF 174 - Gældende
1986 BSF 174 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BESKÆFTIGELSESFREMME OG ERHVERVSUDVIKLING I STORKØBENHAVN
Folketinget
1985/1 LSF 134 - Gældende
1985 LSF 134 LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE)
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>