Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9826 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2018/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
2012/1 BF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for bortførte børn.
Social- og Integrationsministeriet
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
- Gældende
Sammenskrivning af bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.
Justitsministeriet
1986/1 BSF 174 - Gældende
1986 BSF 174 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BESKÆFTIGELSESFREMME OG ERHVERVSUDVIKLING I STORKØBENHAVN
Folketinget
SKR nr 9624 af 22/06/2018 - Gældende
Meddelelse om omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 (Til samtlige kommunalbestyrelser)
Børne- og Socialministeriet
1985/1 LSF 134 - Gældende
1985 LSF 134 LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE)
Folketinget
ISP nr 1998.622 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Viborg
Folketinget
SKR nr 11224 af 03/05/1968 - Gældende
Skrivelse om personalets studiebesøg.
Justitsministeriet
1991/1 LSF 292 - Gældende
1991 LSF 292 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND M.V. (ÆNDRING AF ORDNINGEN OM UNGDOMSYDELSE)
Folketinget
KEN nr 10438 af 28/04/2006 - Gældende
Beroligende medicin til patient, der var stærkt ophidset og råbende
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 12050 af 15/11/1965 - Gældende
Kirker. Brug
Kirkeministeriet
AFG nr 18920 af 19/12/1989 - Gældende
Ejendomsvurdering - Loftsystem (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9274 af 06/02/2012 - Gældende
Spartling på et autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 4048 af 21/10/1988 - Gældende
Tvist om bl.a. entreprenørens udførelse af et betongulv i en lager- og fabrikshal. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10492 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
2010/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte på videregående niveau, afskaffelse af beregningsperioden på 5 år for gentagen ret til statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og videregående niveau m.v.)

Undervisningsministeriet
2012/1 SF.L L 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. november 2012) - L 89
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 SF L 10 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. oktober 1999) - L 10
Folketinget
2014/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven
Transportministeriet
FOU nr 1989.188 - Gældende
Partshøring vedrørende Sundhedsstyrelsens udta lelser til brug for patientklagenævnet.
Folketinget
KEN nr 10215 af 20/12/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-19 om ældrebolig - plejebolig - visitationskriterier - frit valg
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 60383 af 23/12/1998 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
AFG nr 10456 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1984 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1984 0862 MN. VEDLIGEHOLDELSE AF KAPEL - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
ISP nr 2004.696 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Hobro
Folketinget
KEN nr 10528 af 29/09/2016 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - direkte og indirekte skadelidte, nævnets j.nr. 15-520-08348 og 16-520-09341
Justitsministeriet
2004/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan for flere røgfrie miljøer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/2 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
KEN nr 9063 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/23
Justitsministeriet
KEN nr 9726 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1985.109 - Gældende
Inspektion af statsfængslet i Horsens
Folketinget
KEN nr 9403 af 29/03/2012 - Gældende
Om dispensation fra krav om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn på autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
1998/1 BSV 46 - Gældende
Folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Folketinget
SKR nr 11370 af 29/04/1964 - Gældende
Skrivelse om slæbning af skurvogn. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10055 af 13/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bolig
Skatteministeriet
2017/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 LSV 107 - Gældende
Forslag til Lov om havstrategi
Folketinget
KEN nr 10303 af 21/12/2006 - Gældende
Ophævelse af påbud om sikring ved maskinel håndtering af gods i mere end 2 meters højde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9988 af 01/07/2009 - Gældende
Afslag om dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og påbud om indretning af sprøjtekabine
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2012) - L 73
Social- og Integrationsministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1982 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1982 0806 MN. OMBYGNING/TILBYGNING - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
2013/1 SF.L L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013) - L 8
Justitsministeriet
2005/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alles ret til røgfri luft.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 9922 af 01/02/2002 - Gældende
Projektering og drift af biogasanlæg At-vejledning D.2.7 Februar 2002
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 LSV 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven
Folketinget
KEN nr 4000 af 26/01/1993 - Gældende
Tvist om mangler og konstruktionsfejl ved 45 kædehuse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2006/1 BTB B 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk videoovervågning i taxaer
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>