Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9740 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2017/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
Justitsministeriet
2018/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
KEN nr 9597 af 05/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00147
Justitsministeriet
1985/1 LSF 134 - Gældende
1985 LSF 134 LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE)
Folketinget
1986/1 BSF 174 - Gældende
1986 BSF 174 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BESKÆFTIGELSESFREMME OG ERHVERVSUDVIKLING I STORKØBENHAVN
Folketinget
SKR nr 9624 af 22/06/2018 - Gældende
Meddelelse om omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 (Til samtlige kommunalbestyrelser)
Børne- og Socialministeriet
- Gældende
Sammenskrivning af bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.
Justitsministeriet
SKR nr 11224 af 03/05/1968 - Gældende
Skrivelse om personalets studiebesøg.
Justitsministeriet
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
1991/1 LSF 292 - Gældende
1991 LSF 292 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND M.V. (ÆNDRING AF ORDNINGEN OM UNGDOMSYDELSE)
Folketinget
AFG nr 18920 af 19/12/1989 - Gældende
Ejendomsvurdering - Loftsystem (* 1)
Skatteministeriet
SKR nr 12050 af 15/11/1965 - Gældende
Kirker. Brug
Kirkeministeriet
KEN nr 10438 af 28/04/2006 - Gældende
Beroligende medicin til patient, der var stærkt ophidset og råbende
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 4048 af 21/10/1988 - Gældende
Tvist om bl.a. entreprenørens udførelse af et betongulv i en lager- og fabrikshal. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9274 af 06/02/2012 - Gældende
Spartling på et autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10492 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 1998.622 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Viborg
Folketinget
2012/1 SF.L L 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. november 2012) - L 89
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 SF L 10 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. oktober 1999) - L 10
Folketinget
2010/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte på videregående niveau, afskaffelse af beregningsperioden på 5 år for gentagen ret til statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og videregående niveau m.v.)

Undervisningsministeriet
2014/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven
Transportministeriet
KEN nr 60383 af 23/12/1998 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
STV nr 20025 af 01/01/1984 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1984 0862 MN. VEDLIGEHOLDELSE AF KAPEL - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
AFG nr 10456 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme
Skatteministeriet
FOU nr 1989.188 - Gældende
Partshøring vedrørende Sundhedsstyrelsens udta lelser til brug for patientklagenævnet.
Folketinget
KEN nr 10528 af 29/09/2016 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - direkte og indirekte skadelidte, nævnets j.nr. 15-520-08348 og 16-520-09341
Justitsministeriet
2004/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan for flere røgfrie miljøer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/2 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
KEN nr 9063 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/23
Justitsministeriet
KEN nr 9726 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1985.109 - Gældende
Inspektion af statsfængslet i Horsens
Folketinget
1998/1 BSV 46 - Gældende
Folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Folketinget
SKR nr 11370 af 29/04/1964 - Gældende
Skrivelse om slæbning af skurvogn. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
ISP nr 2004.696 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Hobro
Folketinget
VEJ nr 4001 af 15/01/1988 - Gældende
Vejledning vedrørende de brandmæssige forhold i forbindelse med overdækkede gårde og gader
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9403 af 29/03/2012 - Gældende
Om dispensation fra krav om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn på autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 10303 af 21/12/2006 - Gældende
Ophævelse af påbud om sikring ved maskinel håndtering af gods i mere end 2 meters højde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9988 af 01/07/2009 - Gældende
Afslag om dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og påbud om indretning af sprøjtekabine
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2012) - L 73
Social- og Integrationsministeriet
2013/1 SF.L L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013) - L 8
Justitsministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1982 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1982 0806 MN. OMBYGNING/TILBYGNING - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
2005/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alles ret til røgfri luft.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10055 af 13/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bolig
Skatteministeriet
2017/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 LSV 107 - Gældende
Forslag til Lov om havstrategi
Folketinget
2006/1 BTB B 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk videoovervågning i taxaer
Folketinget
KEN nr 10117 af 27/08/2009 - Gældende
Arbejdstilsynet må vurdere og beregne om lydabsorberende materiale har et tilstrækkeligt omfang
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser.
Undervisningsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>